Descripció

Sol·licitud ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Podran sol·licitar l’ajuda aquelles persones majors, amb problemes motors o sensorials, per al seu manteniment en el seu entorn social, incrementant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats, afavorint les relacions i la integració en la societat.

Les ajudes podran atorgar-se amb caràcter individual a nuclis familiars o de convivència, amb caràcter periòdic o, quan es tracte de serveis esporàdics i adquisicions puntuals, per una sola vegada en l’exercici econòmic llevat que atenguen diverses finalitats.

Requisits
 1. Ser major de 60 anys.
 2. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el/la sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
 3. Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/l’edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
 4. Idoneïtat d’allò que s’ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.
Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar
 • Sol·licitud subscrita per la persona beneficiària o pel seu representant, formalitzada com cal.
 • Acreditació de la identitat del/de la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar o de convivència.
 • Acreditació de la convivència per l’Ajuntament.Informe mèdic sobre la situació de la persona sol·licitant o certificat de discapacitat, en cas de disposar d’aquest.
 • Pressupost corresponent a l’adquisició a realitzar o de l’adaptació que es pretén.
 • Justificació de la titularitat de la propietat o de l’ús de l’habitatge i, si és el cas, l’autorització de la persona propietària per a realitzar les reformes, en cas d’ajudes per a adaptació de l’habitatge.
 • Permisos municipals, si és el cas.
 • Tota aquella documentació requerida pel/per la tècnic que tramita l’ajuda i que siga necessària per a una adequada valoració social i econòmica.
 • Model de domiciliació bancària emplenat com cal.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
Informació complementària

Han d’existir obstacles objectius, tant per part de la persona que no pot utilitzar els sistemes normals i requereix una atenció especial, a causa dels seus greus problemes motrius o sensorials, com per part de l’entorn, que presenta dificultats materials que dificulten el desenvolupament de les persones afectades.
Quant a la determinació de la quantia de concessió, serà en funció dels ingressos de la unitat familiar o de convivència, del nombre de membres d’aquesta, del cost de l’acció i del mòdul

Termini de resolució i recursos

La resolució de la concessió ha de ser motivada i en ella es farà constar els beneficiaris, la quantitat concedida i la finalitat de la prestació.
El termini màxim per la resolució del procediment no podrà excedir els tres mesos, a partir de l’ultim termini o presentació de la sol·licitud, segons allò exposat en l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora del Procediment Administratiu Comú i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podeu interposar els recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest es resolga, podeu entendre que ha sigut desestimat, i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València.

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Tot això sense perjudici de poder exercitar altre recurs o acció que considereu pertinent.

Impresos
 • Sol·licitud de ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat
Diagrama de flux