Descripció

Donar-se d’alta en el Padró Municipal d’Habitants, les persones procedents d’altres municipis, províncies o països.

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Tota persona que visca en Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis haurà d’inscriure’s únicament en el que habite durant més temps a l’any.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

Sol·licitud específica
Documentació en vigor acreditativa de la identitat:

 • Persones espanyoles: DNI o Passaport en vigor.
 • Persones de països de la Unió Europea: Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europa acompanyat de passaport o document d’identitat en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: Targeta de residència o passaport en vigor.

Llibre de Família (dels menors de 14 anys) o certificat de naixement.
En cas de menors amb pares separats o divorciats:

 • Declaració responsable del progenitor que ostenta la guàrdia i custòdia.
 • Sentència de separació o divorci on conste l’exercici de la guarda i custòdia.
 • Si no hi ha sentència: Declaració responsable del progenitor sense resolució judicial.

En cas que els menors s’empadronen amb uns dels pares:

 • Autorització del pare o mare que no s’empadrone amb el menor (l’ autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “El/LA REPRESENTANT”).
 • Documentació en vigor del pare o mare que no s’empadrone: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.

En cas que els menors s’empadronen en domicili diferent del dels pares:

 • Autorització dels pares (l’autorització consta en la sol·licitud i haurà de firmar on posa “EL/LA REPRESENTANT”).
 • Documentació en vigor dels pares: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.

Documentació del domicili:

 • En cas que la vivenda es trobe llogada:
  • Contracte de lloguer en vigor. (En el contracte hauran de figurar les persones que sol·liciten l’alta en el padró.)
  • Últim rebut de pagament de lloguer de la vivenda.
 • En cas de ser propietari i que la vivenda encara no figure al seu nom:
  • Documentació que acredite la propietat.
 • En cas de que el sol·licitant no siga propietari i no dispose de contracte d’arrendament:
  • Autorització del propietari de la vivenda en que conste la/es persona/es que figuren en la sol·licitud d’alta (l’autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “El/L’AUTORITZANT”).
  • Documentació en vigor del propietari de la vivenda: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 • En cas de figurar inscrites altres persones en el mateix domicili a ocupar:
  • Autorització d’una persona major d’edat que estiga inscrita en la direcció on es sol·licita l’alta (l’autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “Firma del major de edat empadronat”).
  • Documentació en vigor del major d’edat empadronat: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud 
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

3 mesos

Diagrama de flux

Ordenances

No té associades