Descripció

És l’alta d’empadronament de xiquets i xiquetes que s’inscriuen en el padró municipal d’habitants per primera vegada. Serveix per acreditar la residència al municipi.
Recordeu que abans d’empadronar un xiquet o xiqueta cal anar al Registre Civil per inscriure’l.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Pare, mare o tutor legal del xiquet o xiqueta que es vol empadronar.

Requisits

El xiquet o la xiqueta, deu estar inscrit al Registre Civil.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

SOL·LICITUD

  • Sol·licitud especifica en apartat impresos.
  • Llibre de família o acta de naixement.
  • Documentació d’identitat del pare, la mare o els tutors legals que firme la sol·licitud de l’alta:
  • En el cas que un dels progenitors o tutors no residisca al domicili on s’empadrona al menor, caldrà la seva autorització (l’ autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “El/LA REPRESENTANT”). I còpia del seu document d’identitat (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

Diagrama de flux

Ordenances

No té associades