Descripció

Declaració per part de l’interessat en la qual exposa la seua intenció de muntar un mercat ocasional amb motiu d’una festa o esdeveniment popular concret

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits

Quan la celebració no siga promoguda per l’Ajuntament, els interessats hauran de presentar una memòria en què es concreten les raons per a la seua celebració, l’emplaçament, les dades i hores d’activitat, la relació de venedors i entitats participants, productes i característiques dels llocs.
La memòria definirà per a cada un d’ells:

 • Denominació
 • Lloc de celebració
 • Dies de celebració i horari
 • Nombre màxim d’autoritzacions
 • Reserva de llocs (agricultors i ramaders i col·lectius especials)
 • Condicions dels venedors i dels llocs
 • Productes que poden ser oferits
 • Pla d’emergència
Quan sol·licitar-Ho

Durant tot el any, sempre i quan siga motivat per festes o esdeveniments populars, de caràcter local o altres esdeveniments

Documentació a presentar
 • Dades identificatives de l’associació o entitat, si es el cas.
 • Fotocòpia del DNI dels titulars de les parades que componen el mercat.
 • Declaració responsable, de cadascuna de les parades, del compliment dels requisits exigits en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, i de la assumpció de responsabilitats civils i de les derivades de la venda i de la recaptació, reposició, conservació i neteja de l’espai públic utilitzat i del mobiliari urbà.
 • Certificat de la titularitat de les explotacions agrícoles o ramaderes, dels productes que cultiva objecte de venda i dels municipis en que s’ubiquen les seues explotacions, si es el cas.
 • Factures que acrediten que els articles objecte de venda pertanyen al propi aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda, si es el cas.
 • Memòria justificativa de l’esdeveniment (denominació, finalitat, lloc de celebració, dies de celebració i horari, nombre de llocs i les seues condicions entitats participants i productes a la venda, reserva de llocs, mitjans a utilitzar…)
 • Memòria de les activitats de publicitat, animació i semblants.
 • Pla d’emergència i evacuació
Taxes

En les instal·lacions de carpes, tendals o altres elements anàlegs sense l’ocupació del seu espai amb taules i cadires o altres elements anàlegs, s’hi aplicaran les quanties següents per metre quadrat i dia:

 • Amb tancament d’un costat o més: 0,80€ per metre quadrat
 • Oberts en tots els seus costats: 0,25€ per metre quadrat
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

A l’efecte de la seua autorització, l’alcaldia fixarà l’emplaçament i l’abast d’estos, així com el període en què s’autoritze el seu establiment i els requisits i condicions de celebració.
L’ajuntament senyalitzarà en els mercats parades entre 3 i 8 metres lineals de façana, i exigirà un pas de servei entre cada parada. Les dimensions físiques de les parades mai no podran excedir dels 8 metres d’amplària per 2 de fondària.
En casos excepcionals i sempre que l’espai ho permeta, l’Ajuntament d’Algemesí podrà incrementar el número màxim de parades a autoritzar, així com de les mesures de la parada
Els titulars de les autoritzacions hauran de garantir la seguretat i solidesa de les seues instal·lacions tenint en compte que en tot cas haurà de tractar-se d’instal·lacions desmuntables i de fàcil transport.
Si és el cas, l’òrgan municipal competent podrà determinar i exigir, en la corresponent autorització, les condicions d’homogeneïtat i estètica comunes a tots els llocs d’un determinat emplaçament.
De cada modalitat de venda no sedentària agrupada, l’ajuntament tindrà un plànol a escala on es reflectiran els llocs i les seues dimensions, sense perjuí que l’òrgan municipal competent puga modificar-lo en cas necessari.
Els articles de venda no hauran de dipositar-se directament en terra, excepte aquells que es determinen expressament o aquelles mercaderies en què, per les seues característiques, no es puga alterar la seua composició , higiene o aspecte. Tindran esta consideració els articles de ceràmica, fang, fusta, metall, etc.

Termini de resolució i recursos

En el termini màxim dels tres mesos següents a la presentació de la declaració responsable per part del promotor i la resta de documentació que siga preceptiva.

Diagrama de flux