Descripció

Sol·licitud per part d’un interessat, en que exposa que vol muntar una parada de venda no sedentària amb motiu d’un esdeveniment popular o festa específic

Qui Ho Pot Sol·licitar?

La venda no sedentària podrà exercir-la tota persona física o persona jurídica, incloent-hi les cooperatives, que es dedique professionalment a l’activitat del comerç al detall, reunisca els requisits exigits en la corresponent ordenança municipal i d’altres que segons la normativa els foren d’aplicació

Requisits

La sol·licitud deu ser amb motiu de festa o esdeveniment popular i altres esdeveniments que determine l’Ajuntament
Es definirà per a la parada que es vol muntar:

 • Lloc d’ubicació
 • Dies de celebració i horari
 • Condicions dels venedors i dels llocs
 • Productes que poden ser oferits
Quan sol·licitar-Ho

La venda no sedentària en ubicació fixa només podrà exercir-se en els llocs fixats per l’Ajuntament d’Algemesí per a dates determinades o per esdeveniments populars i altres esdeveniments que determine l’Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local.

Documentació a presentar
 • Certificat d’estar d’alta en l’IAE corresponent a l’any en curs
 • En el cas de persones jurídiques (Societats, cooperatives, etc.), l’acreditació mitjançant l’escriptura de constitució i un certificat que la persona interessada que hi pertany o n’és sòcia.
 • En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i de treball per compte propi.
 • Certificat d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social, com a autònom
 • Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil de 150.000€ que cobrisca tots els danys que puga ocasionar pel muntatge de la parada
 • Quan es tracten de productes alimentaris, còpia del carnet de manipulador d’aliments i acreditació que els productes, el seu condicionament i presentació i les instal·lacions s’ajusten al que disposa la reglamentació tecnicosanitària i la resta de normativa reguladora aplicable.
 • Altra documentació que es considere necessària per a la tramitació d’aquesta sol·licitud.
Taxes

En les instal·lacions de carpes, tendals o altres elements anàlegs sense l’ocupació del seu espai amb taules i cadires o altres elements anàlegs, s’hi aplicaran les quanties següents per metre quadrat i dia:

 • Amb tancament d’un costat o més: 0,80€ per metre quadrat
 • Oberts en tots els seus costats: 0,25€ per metre quadrat
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

La dita activitat s’exercirà durant el temps de celebració de l’esdeveniment que justifica el seu desenvolupament.
En cap cas els dits llocs de venda dificultaran el trànsit rodat o la circulació de vianants, ni generaran cap risc per a la seguretat ciutadana.
Queda prohibida la instal·lació d’estos llocs aïllats en l’eixida d’edificis públics o d’altres establiments amb afluència massiva de públic.

Termini de resolució i recursos

El termini màxim es de tres mesos.

Diagrama de flux