Descripció
Tramitació de la baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’un ciutadà que ja no residix en el municipi, comunicat per la persona propietària de la vivenda.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
La persona propietària de la vivenda.
Requisits
Ser persona propietària d’una vivenda on apareixen inscrites persones que ja no resideixen a la vivenda.
Quan sol·licitar-Ho
En qualsevol moment.
Documentació a presentar
SOL·LICITUD

  • Sol·licitud específica

En cas de ser propietari i no figurar com titular cadastral de la vivenda

  • Escriptura de propietat.

En cas d’actuar en representació de la persona interessada:

  • Autorització de la persona interessada
  • Fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza: DNI, passaport, targeta de residència, etc…
Taxes
No té taxes associades
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos
3 mesos des de la presentació de la sol·licitud
Diagrama de flux

Ordenances
No té associades