Descripció

Actualitzar el domicili dins d’Algemesí, on ja figura empadronada la persona.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Una de les persones majors d’edat de la unitat familiar ja empadronada en Algemesí.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat i estar empadronada en Algemesí.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

La sol·licitud la realitzarà una de les persones major d’edat de la unitat familiar ja empadronada, aportant la documentació següent:

Sol·licitud específica
Documentació en vigor acreditativa de la identitat:

 • Persones espanyoles: DNI o Passaport en vigor.
 • Persones de països de la Unió Europea: Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europa acompanyat de passaport o document d’identitat en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: Targeta de residència o passaport en vigor.

Documentació del domicili:

 • En cas que la vivenda es trobe llogada:
  • Contracte de lloguer en vigor. (En el contracte hauran de figurar les persones que sol·liciten l’alta en el padró.)
  • Últim rebut de pagament de lloguer de la vivenda.
 • En cas de ser propietari i que la vivenda encara no figure al seu nom:
  • Documentació que acredite la propietat.
 • En cas de que el sol·licitant no siga propietari i no dispose de contracte d’arrendament:
  • Autorització del propietari de la vivenda en que conste la/es persona/es que figuren en la sol·licitud d’alta (l’autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “AUTORITZACIÓ”).
  • Documentació en vigor del propietari de la vivenda: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 • En cas de figurar inscrites altres persones en el mateix domicili a ocupar:
  • Autorització d’una persona major d’edat que estiga inscrita en la direcció on es sol·licita l’alta (l’autorització consta en la sol·licitud i s’haurà de firmar on posa “AUTORITZACIÓ”).
  • Documentació en vigor del major d’edat empadronat: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud 
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

3 mesos

Diagrama de flux

Ordenances

No té associades