Descripció

Sol·licitud de certificats relacionats amb la prestació del servei del propi interessat.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Personal que preste o haja prestat servei a l’Ajuntament d’Algemesí.

Requisits

Tenir interès legítim en el contingut del certificat.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar
 • Si no ho presenta la persona interessada, s’haurà de presentar document que acredite l’interés legítim.
 • En cas d’actuar en nom de las persona interessada: fotocòpia del document d’identitat del representant i model d’autorització.
 • Informe de vida laboral.
Taxes

No s’apliquen.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Omplir el formulari.
 • Adjuntar la documentació necessària, si és el cas
 • Presentar la sol·licitud, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es 
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

L’elecció del lloc es realitzarà en la forma que determine l’Ajuntament en cada moment o de no existir per ordre de sol·licitud, reservant-se el dret l’Ajuntament d’Algemesí la potestat de decisió a concedir-lo en cas de conflicte entre activitats confrontants.
Els que, com a conseqüència d’este procediment, resulten adjudicataris d’un nou lloc, s’entendrà que renuncien al lloc que amb anterioritat tenien i no podran reiterar la petició de canvi de situació en el mateix període.
Les autoritzacions aconseguides per este procediment s’atorgaran pel termini que reste fins al nou procés general d’adjudicació.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedeix.
Termini màxim de resolució: 3 mesos.

Impresos
 • Sol·licitud
Diagrama de flux

Ordenances

No te associades.