Descripció
Cessió per part d’un interessat que te el dret d’explotació o esta habilitat per a l’execució d’una determinada activitat la qual va a passar a favor d’un arrendatari.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Requisits
Presentar tota la documentació requerida per a poder dur a terme la cessió.
Quan sol·licitar-Ho
En qualsevol moment del any
Documentació a presentar
 • Instancia model normalitzada en què comunique el lloguer de l’explotació o la cessió temporal del títol habilitant.
 • DNI de la persona arrendatària o cessionària de l’activitat, i del representant legal, en el seu cas, i de la persona arrendadora o cedent.
  • Si l’arrendatari o cessionari és una societat, ha d’aportar l’escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui signa la instància.
  • Si l’arrendatari o cessionari és una comunitat de béns, ha d’aportar el contracte constitutiu de la dita comunitat i la instància ha de ser subscrita per la totalitat de la comunitat o per la persona que la representa sempre que acredite esta representació.
 • Document notarial o privat pel qual s’haja produït el lloguer de l’explotació o la cessió temporal del títol habilitant.
 • Certificat de la companyia asseguradora de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil del local a nom del nou arrendatari o cessionari.
Taxes
No te taxes associades
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
Es considera títol habilitant:

 • En les activitats susceptibles d’obertura mitjançant comunicació ambiental prèvia: el document de presa de coneixement.
 • En les activitats susceptibles d’obertura mitjançant declaració responsable:
  • En les activitats ambientals: la resolució municipal de comprovació favorable.
  • En les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, quan no s’acompanya el certificat expedit per un organisme d’autorització administrativa (OCA): la llicència d’obertura.
  • En les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives quan s’acompanya el certificat expedit per un OCA: la resolució municipal en què es pren coneixement de l’informe favorable de l’OCA.
 • En les activitats sotmeses a llicència ambiental i en els espectacles públics i activitats recreatives subjectes a autorització: la llicència d’obertura.
 • En les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada: l’autorització concedida per l’Administració autonòmica.

En cas de no efectuar la comunicació del lloguer de l’explotació o cessió temporal del títol habilitant, el titular i l’arrendatari quedaran subjectes a totes les responsabilitats i obligacions derivades de les autoritzacions ambientals i obertures de les activitats.

Termini de resolució i recursos
Impresos
 • Sol·licitud
Diagrama de flux