Descripció

Sol·licitud mitjançant la qual un interessat exposa que pretén portar a terme una activitat econòmica i que declara que aquesta compleix les condicions establertes a l’annexe III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, regulada en l’art. 71 d’aquesta llei.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona, tant física com jurídica que vaja a dur a terme qualsevol activitat que siga de caràcter innòcua, com es regula a la llei 6/2014.

Requisits

Presentar tota la documentació a l’ajuntament junt amb el justificant d’haver ingressades les taxes e impostos corresponents

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • Imprés d’autoliquidació de les taxes e impostos corresponents
 • Fotocòpia del DNI. Si es persona jurídica, una copia del document de constitució de la societat (art. 70 de la Llei 30/1992) i dels poders de representació de qui signa.
 • Epígraf IAE
 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de compra-venda o lloguer del local, segons procedisca
 • Certificat de compatibilitat urbanística favorable
 • Memòria descriptiva del local, de la activitat i de les instal·lacions (segons el model normalitzat per l’ajuntament formulari de memòria descriptiva per a comunicació d’activitat innòcua)
 • Els plànols que procediran. Com a mínim, un plànol de distribució a escala 1:100 o un croquis que indique les dimensions( es deuen de incloure les principals instal·lacions: aire acondicionat, ventilació, llums de emergència, sanitaris, extintors, quadre elèctric, etc.)
Taxes

Depenent del epígraf en el IAE i del carrer on s’ubica l’activitat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

La memòria i els plànols deuen estar signats per la persona sol·licitant o pel personal tècnic competent. En aquest últim cas, es deuen aportar la declaració responsable del tècnic segons el model normalitzat , juntament amb la fotocòpia del document nacional d’identitat, tal com s’estableix el RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col·legial obligatori.

Termini de resolució i recursos
Diagrama de flux