Descripció

Les persones estrangeres comunitàries o amb permís de residència permanent hauran de confirmar la seua inscripció padronal cada 5 anys des de la seua alta en el Padró Municipal o des de l’última confirmació. Les persones ciutadanes comunitàries o amb règim de residència permanent que no figuren inscrits en el Registre Central d’Estrangeria, hauran de confirmar la seua inscripció cada 2 anys.

La confirmació de les persones menors d’edat, es realitzarà per les persones progenitores que tinguen la seua guàrdia i custòdia o, en defecte d’això, pels seus representants legals.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Persones ciutadanes de la Unió Europea i dels Estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com les que sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquelles que tenen autorització de residència de llarga duració.

Requisits

Estar inscrit/a en el Padró Municipal d’Habitants i haver transcorregut els terminis assenyalats anteriorment, en la descripció del procediment.

Quan sol·licitar-Ho

Les confirmacions hauran de realitzar-se amb anterioritat a la data de caducitat segons el règim jurídic aplicable.

Documentació a presentar
  • Sol·licitud especifica
  • Permís de residència (anvers i revers), passaport o targeta Identificativa en vigor.
  • En el cas que la confirmació es realitze pels mitjans electrònics habilitats, s’aportarà a més documentació acreditativa de la continuïtat de la seua residència en el municipi (rebut de consum elèctric o aigua de l’habitatge a nom de la persona interessada o justificant del pagament de l’últim rebut de lloguer), sense perjudici de sol·licitar qualsevol altra documentació acreditativa sobre la veracitat de la residència.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària

En el cas que aquesta residència no haja pogut ser comprovada, s’iniciarà un expedient de baixa d’ofici segons el que es preveu en l’article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. (Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal).

Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos

Impresos
  • Sol·licitud especifica
Diagrama de flux

Ordenances

No té associades