Descripció

Sol·licitud per part d’un interessat en el qual exposa que pretén exercir una activitat la qual esta inclosa en la llei 14/2010 de 3 de desembre d’espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals i establiments públics.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que pretenga exercir una activitat subjecta al anterior nomenat.

Requisits

Presentar tota la documentació necessària juntament amb la sol·licitud

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • En exemplar duplicat, el projecte bàsic de la instal·lació o projecte de la activitat, redactat per un tècnic competent i visat per el col·legi professional corresponent que inclou suficient informació sobre la descripció detallada de l’activitat i les fonts de les emissions a la atmosfera, al aigua i al sol, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan aquesta no siga possible, de reducció de aquestes emissions, com també dels aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
 • En el seu cas, la documentació necessària per a la emissió del informe al qual es refereix l’article 11 de a Llei 4/1998, de 11 de juny, del patrimoni cultural valencià, o el corresponent de la norma que ho substituïsca, que es tramitarà d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a efectes del tràmit de informació pública.
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o en el seu cas, identificació de la data en la qual el sol·licita
 • Documentació que continguí les dades que, a criteri del sol·licitant, disfruten de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, i que indique la norma amb el caràcter de llei que empara aquesta confidencialitat.
 • Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, de 16 de juliol, per el que s’estableixen mides de control de els riscs inherents als accidents greus en els quals intervinguen substancies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 • Copia de la sol·licitud de llicència d’obra, en el cas que siga necessària la realització de obres.
 • Epígraf IAE.
 • Copia del rebut de l’IBI o referencia cadastral.
 • Autoliquidació Corresponent
 • DNI de la persona interessada.
  • En cas de ser persona Jurídica escriptura de constitució i els poders de representació de qui signa la sol·licitud.
 • Quan la persona interessada junt a la instancia normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment aporta certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA) pel que s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.
 • Certificat de la companyia asseguradora de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil del local a nom de la persona interessada.
Taxes

Prenent de base l’epígraf de l’IAE, i tenint també en compte l’ubicació on s’establirà l’activitat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

Per al càlcul de la taxa es necessari conéixer el carrer on es va a ubicar l’activitat, i depenent de la categoria d’aquest, es calcula el que es paga de taxa. Les categories van des de Primera fins a Quarta, i quan mes prop de la primera major es el coeficient que s’aplica a la taxa. La llista completa d’aquests esta a la Ordenança fiscal, mes avant esmentada

Termini de resolució i recursos

Transcorregut 1 mes des de la presentació de la declaració responsable d’obertura no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per acreditar l’adequació al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’ajuntament.

Impresos
Diagrama de flux