Descripció

Declaració per part d’una persona interessada que va a dur a terme una activitat i declara responsablement que aquesta no es troba dintre dels annexes I i II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, i que no compleix tampoc amb totes les condicions del annexe III, d’aquesta mateixa llei. Comprovables les condicions al article 66.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona tant física com jurídica que pretenga iniciar una activitat que complisca les característiques anteriorment anomenades.

Requisits

No estar dintre tant de l’annexe I com del II i tampoc complir totes les condicions del annexe III.

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • Imprés de autoliquidació que acredite el pagament de les taxes e impostos corresponents.
 • El DNI de l’interessat. Si es persona jurídica, una copia del document de constitució de la societat i dels poders de representació de qui signa. (per a preguntar a Jesús si a nivell pràctic sols seria l’original o incloem copia)
 • Epígraf IAE.
 • L’escriptura de propietat o contracte de compravenda o arrendament del local, segons procedisca.
 • Certificat de compatibilitat urbanística favorable
 • Certificat subscrit per un tècnic competent, acreditatiu de que les instal·lacions compleixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per poder iniciar el exercici de l’activitat, que l’establiment s’ajusta al descrit en la memòria tècnica aportada i que les mesures correctores definides en aquest han segut correctament implantades.
 • El butlletí de instal·lacions tècniques diligenciat per el servei territorial d’indústria i energia o, en el seu defecte, l’ultima factura de la llum per al us en qüestió i l’ultim rebut de l’aigua.

Ames de la documentació anterior i quan procedisca:

 • Les autoritzacions o comunicacions que siguin legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a la activitat: legalització de les instal·lacions (certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió, protecció contra incendis, aire acondicionat, etc.)
Taxes

Depenent del epígraf en el IAE i del carrer on s’ubica l’activitat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

Per al càlcul de la taxa es necessari conéixer el carrer on es va a ubicar l’activitat, i depenent de la categoria d’aquest, es calcula el que es paga de taxa. Les categories van des de Primera fins a Quarta, i quan mes prop de la primera major es el coeficient que s’aplica a la quota.

Termini de resolució i recursos

Si la documentació presentada pel declarant estiguera incompleta o presentara deficiències formals de caràcter no essencial, se li requerirà per que la complete o esmene en un termini de 10 dies des de la recepció de la notificació del requeriment, prorrogable d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu, amb advertència que si així no ho fera se li tindrà pel desistit del procediment, prèvia resolució expressa que s’haurà de notificar a l’interessat.

Una vegada revisada la documentació que acompanya a la declaració i comprovat la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic s’emet el document d’admissió de declaració responsable. Es recomana no iniciar-les obres fins que no es compte amb el document d’acceptació.

Impresos
Diagrama de flux