Descripció
La declaració responsable de primera ocupació, es el títol que habilita per a la ocupació d’habitatges i edificacions. Es un document subscrit per l’interessat en el qual fa constar davant l’Ajuntament que ha finalitzat les obres per a les quals tenia llicència d’acord amb el projecte autoritzat; que l’edificació reuneix les condicions tècniques i administratives necessàries per al destí previst en l’ordenació urbanística i presenta tota la documentació exigible segons l’ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques i declaracions responsables.
Es aplicable tant als habitatges d’obra nova com als habitatges existents sobre els quals s’haja efectuat obres de modificació, reforma o ampliació que alteren la seua configuració arquitectònica o estructural.
La presentació de la declaració responsable de primera ocupació davant l’Ajuntament, junt amb tota la documentació exigida, per l’ordenança municipal, assortirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la llicència municipal i, en conseqüència, habilita al declarant per a contractar els serveis d’energia elèctrica, aigua, telefonia, telecomunicacions i gas.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que ha dut a terme obres d’edificació o de modificació del seu us.
Requisits
Quan sol·licitar-Ho
A la finalització de les obres
Documentació a presentar
Habitatge unifamiliar:

 • Certificats final d’obra visats
 • Acta de recepció de l’obra
 • Còpia registrada de l’alta en l’IBI URBANA (model 902)
 • Projecte final d’obra, en cas de modificacions respecte a l’autoritzat (especificar els canvis i si cal, legalitzar-los)
 • Certificats de la instal·lació d’energia solar, de resistència al foc i de l’aïllament acústic
 • Còpia del registre del certificat d’eficiència energètica en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis

Edificació plurifamiliars:
A més dels anteriors documents:

 • Còpia del registre dels aparells elevadors en C. Indústria
 • Declaració d’obra nova o escriptura de divisió horitzontal
 • Còpia del certificat final de la instal·lació de telecomunicacions presentada en l’organisme competent
 • Còpia del llibre de l’edifici
Taxes
Per als habitatges unifamiliars: 49,70€
Per a la edificació plurifamiliar: 49,70€ pels elements comuns + 49,70€ per habitatge + 49,70€ per garatge individual o 60,10€ en cas de garatge col·lectiu + 60,10€ per local
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
La presentació de la documentació serà posterior al pagament de la taxa corresponent per declaració responsable d’ocupació, de la qual s’ha d’aportar un justificant junt a la documentació requerida

La declaració responsable faculta per a l’ocupació i ús de l’habitatge des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació, control o inspecció dels requisits habilitants i de l’adequació de l’executat al contingut de la declaració.
Es declararà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret, o el cessament de l’ocupació o utilització en el seu cas, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara, des del moment en què es tinga constància d’alguna de les següents circumstàncies:

 1. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a la declaració responsable.
 2. La no presentació davant l’administració competent de la documentació requerida, si escau, per a acreditar el declarat per la persona interessada.
 3. La inobservança dels requisits necessaris per a aconseguir la seua finalitat imposats per la normativa aplicable.
 4. L’incompliment dels requisits necessaris per a l’ús previst.
Termini de resolució i recursos
L’Ajuntament, una vegada presentada la declaració responsable, examinarà la mateixa a l’efecte de comprovar que és formalment completa i si presentara deficiències formals de caràcter no essencial, se li requerirà per què les complete o esmene en un termini de 10 dies des de la recepció de la notificació del requeriment, amb advertència de què si així no ho fera, se li tindrà per desistit del procediment.
Una vegada l’ajuntament realitza la visita d’inspecció i comprovat que les obres executades s’ajusten a la llicencia atorgada, s’emet el document d’acceptació de la declaració responsable.
Impresos
Diagrama de flux