Descripció
Autorització administrativa que garanteix que l’edificació reuneix les condicions necessàries per al destí o l’ús previst en l’ordenació urbanística aplicable.
La segona o posterior ocupació pot estar referida a l’ocupació d’un habitatge, un local (no destinat a l’exercici d’activitat), un garatge individual o per a donar d’alta elements comuns (servei d’escala en comunitats)
La presentació de la declaració responsable d’ocupació davant l’Ajuntament, junt amb tota la documentació exigida, per l’Ordenança municipal, habilita al declarant per a contractar els serveis d’energia elèctrica, aigua, telefonia, telecomunicacions i gas.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Les persones propietàries de l’habitatge o titulars del contracte de lloguer.
Requisits

La presentació de la segona o posteriors declaracions responsables d’ocupació davant l’ajuntament es realitzarà adjuntant el certificat de la persona facultativa competent que l’edifici o, si escau, la part d’aquest susceptible d’un ús individualitzat s’ajusta a les condicions que van suposar l’atorgament del títol habilitador anterior al que se sol·licita.
El certificat de la persona facultativa competent haurà d’assenyalar que l’habitatge o edificació s’ajusta a les condicions exigibles per a l’ús a què es destina.

Quan sol·licitar-Ho
Serà necessari la presentació de declaració responsable per a segona o posteriors ocupacions transcorregut 10 anys des de l’obtenció de la primera ocupació, quan concórrega una de les circumstàncies següents:

 1. Cada vegada que es produïsca la segona o posteriors transmissions de la propietat.
 2. Quan calga formalitzar un nou contracte de subministrament d’aigua de consum humà, gas o electricitat. No es considerarà nou contracte de aquests subministraments quan el titular canvie de companyia subministradora
Documentació a presentar
La documentació requerida dependrà de si l’objecte de l’ocupació és un habitatge, un local (no destinat a l’exercici d’activitat), un garatge individual o per a donar d’alta elements comuns (servei d’escala en comunitats).
En tot cas:

 • S’ha d’acreditar la disposició de l’immoble mitjançant còpia de l’escriptura, nota simple del registre o contracte de compravenda o arrendament en el seu cas. I per al servei d’escala aportant copia del NIF de la comunitat.
 • Per als habitatges:
  • Certificat de tècnic competent que acredite que l’edifici s’ajusta a les condicions exigibles per a l’ús al que el destina.
  • Una còpia del llibre de l’edifici corresponent o un informe d’avaluació de l’edifici, quan així ho exigisca la normativa d’aplicació.
  • Immobles amb una antiguitat superior a 50 anys: Informe d’avaluació de l’edifici i vivendes (IEEV.CV)
 • Per als locals sense ús específic, s’haurà d’aportar una declaració jurada subscrita pel declarant que el local no es destinarà a l’exercici de cap activitat.
Taxes
Per als habitatges: 30,45€
Per a elements comuns en edificació plurifamiliar: 49,70€
Per garatge individual: 30,45€
Garatge col·lectiu: 45,25€
Per local: 45,25€
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
Presentar la documentació requerida i la declaració responsable mitjançant tramitació telemàtica, per la seu o mitjançant tramitació presencial, presentant-se en l’ajuntament en horari d’oficina.
La presentació de la documentació serà posterior al pagament de la taxa corresponent per declaració responsable d’ocupació, de la qual s’ha d’aportar un justificant junt a la documentació requerida
Informació complementària
La declaració responsable faculta per a l’ocupació i ús de l’habitatge des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació, control o inspecció dels requisits habilitants i de l’adequació de l’executat al contingut de la declaració.
Es declararà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret, o el cessament de l’ocupació o utilització en el seu cas, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara, des del moment en què es tinga constància d’alguna de les següents circumstàncies:

 1. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a la declaració responsable.
 2. La no presentació davant l’administració competent de la documentació requerida, si escau, per a acreditar el declarat per la persona interessada.
 3. La inobservança dels requisits necessaris per a aconseguir la seua finalitat imposats per la normativa aplicable.
 4. L’incompliment dels requisits necessaris per a l’ús previst.
Termini de resolució i recursos
L’Ajuntament, una vegada presentada la declaració responsable, examinarà la mateixa a l’efecte de comprovar que és formalment completa i si presentara deficiències formals de caràcter no essencial, se li requerirà per què les complete o esmene en un termini de 10 dies des de la recepció de la notificació del requeriment, amb advertència de què si així no ho fera, se li tindrà per desistit del procediment.
Impresos
Diagrama de flux