Descripció

Document en el qual l’interessat manifesta, baix la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a executar les obres que descriu i la presenta a l’Ajuntament junt amb la resta de documentació exigible.

Permet, sense més tràmit, l’execució de les obres o instal·lacions.

Es recomana no iniciar-les fins que no es compte amb el document d’acceptació que emet l’ajuntament una vegada revisada la compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic.

Les obres subjectes a declaració responsable són:

 1. En fatxades i cobertes d’edificis no catalogats: reparacions; reposició d’elements de manyeria, fusteria, canalons, baixants, etc. Instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables i energia solar fotovoltaica.
 2. En l’interior dels edificis: reparacions, reformes i redistribució d’elements privatius i/o comuns; instal·lacions d’ascensors, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d’accessibilitat, habitabilitat, seguretat contra incendis i quantes li siguen d’aplicació, que quedaran degudament justificades en la documentació tècnica que s’aporte.
 3. En l’interior de les vivendes i de les activitats: substitució de revestiments; reparacions; renovació d’instal·lacions i reformes de la distribució interior de les vivendes o locals, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d’habitabilitat i quantes normes li siguen d’aplicació, que quedaran degudament justificades en la documentació tècnica que s’aporte.
 4. No s’admet modificar el nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l’edifici, excepte mitjançant nova llicència urbanística. En el cas d’activitats o establiments públics, no s’admeten reformes que modifiquen els termes o condicions en què es va concedir la llicència o la corresponent comunicació.
 5. Sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat. Neteja i desbrossament de solars .
 6. Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura o aspecte exterior de les edificacions, sempre que no suposen un increment de la superfície construïda ni un canvi en l’ús preexistent.
 7. Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de semblants i antenes o dispositius de comunicació, sempre que discórreguen per domini privat i que no afecten a edificis o entorns protegits.
 8. Tancament de parcel·les, en sòl urbà, d’acord amb les alineacions vigents i la normativa.
Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits

Amb caràcter previ al inici de les obres, el promotor presentarà declaració responsable d’obres en la que expressament manifeste que compleix tots els requisits exigibles per a l’execució de les obres i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps necessari.

Quan sol·licitar-Ho

Amb caràcter previ a la execució de les obres

Documentació a presentar

En tot cas:

 • Justificant del pagament de les taxes i impostos corresponents
 • Pressupost detallat de les obres

Segons corresponga:

 • Per a les obres que afecten a la distribució interior dels edificis i de les vivendes: plànols de l’estat actual i del reformat i memòria-informe subscrit per tècnic competent que justifique el compliment de la normativa vigent.
  • En modificacions, reformes o rehabilitacions que afecten elements estructurals o alteren la configuració arquitectònica dels edificis: projecte tècnic.
 • En treballs que impliquen un risc especial per a la seguretat i la salut dels treballadors: estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons corresponga, d’acord amb el Reial Decret 1627/97.
 • Quan la reforma afecte la façana o aspecte exterior de l’edifici: fotografies de l’estat actual i si modifica la configuració de la mateixa: plànols de l’estat actual i del reformat
 • Quan l’obra requerisca l’ocupació de la via pública: fotografies numerades de l’estat actual del paviment del carrer i les voreres afectades per l’entrada i eixida de vehicles.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques: haurà d’aportar-se plànols de planta i secció de la instal·lació sobre la coberta de l’edifici, amb la finalitat de valorar la integració arquitectònica de la instal·lació.
  Es recomana no iniciar la instal·lació fins que no es conte amb el document d’acceptació que emet l’ajuntament una vegada revisada la compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic.

Si el destí de l’obra és l’habilitació de local per a activitats:

 • Justificant de disposar del Certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat a implantar.
 • Memòria valorada de les obres o Projecte tècnic (segons l’entitat de les obres)
 • Plànols de l’estat inicial i del reformat.
 • Si es tracta d’una activitat subjecta a Comunicacions d’Activitat Innòcua: Memòria descriptiva de l’activitat (pot utilitzar-se el formulari normalitzat)
 • Si es tracta d’una activitat subjecta a Declaració Responsable Ambiental, Llicència Ambiental o Autorització Ambiental Integrada: Projecte d’activitat subscrit per tècnic competent.

Si la declaració responsable es presenta de manera presencial, la documentació ha de adjuntar-se en suport informàtic (CD o DVD).

Taxes

Per la tramitació de declaració responsable d’obres:

 • Taxa per tramitació d’expedient: 46,80€ (Cas general).
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 2,9% sobre el preu d’execució material (PEM); que es el pressupost de l’obra sense IVA ni altres impostos.
 • Garantia per reposició de serveis urbanístics, si es van a vore afectats per l’obra (voreres): 60€/ml.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

La presentació de la declaració responsable davant l’Ajuntament junt amb tota la documentació exigida, assortirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la llicència municipal i, en conseqüència, habilitarà el promotor per a l’inici immediat de les obres, sense perjudici que, en qualsevol moment, els serveis municipals puguen inspeccionar les obres executades, o en execució, per a constatar la seua adequació al contingut de la declaració responsable, així com comprovar el compliment efectiu dels requisits declarats pel promotor.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanye o s’incorpore a la declaració responsable o l’execució d’obres que excedisquen de les declarades pel promotor determinarà la invalidesa de la declaració responsable i, en conseqüència, les obres que s’hagueren realitzat es consideraran com a obres executades sense llicència, la qual cosa donarà lloc a l’adopció de les mesures de protecció i restauració de la legalitat urbanística que procedisquen segons el que disposa la legislació vigent sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc.
L’habilitació per a l’execució de les obres es considerara sempre tret del dret de propietat i sense perjudici de tercers, per la qual cosa només produirà efectes entre l’Ajuntament i el promotor, sense alterar les situacions jurídiques regides pel Dret Privat.
El promotor haurà de disposar a peu d’obra d’una còpia de la declaració responsable efectuada, degudament registrada per l’Ajuntament.
El titular s’obliga a adoptar en l’execució de les obres totes les mesures de seguretat i salubritat previstes en les lleis i ordenances en vigor, acabar les obres i mantenir l’ornament ambiental i restablir al seu estat original tots els béns d’ús públic que s’hagueren alterat en ocasió de les mateixes.
Les modificacions de les obres que suposen una alteració de les condicions o característiques de la declaració responsable, requeriran la prèvia presentació davant l’Ajuntament d’una declaració responsable complementària, acompanyada de la liquidació tributària corresponent.
El promotor podrà transmetre el seu dret a executar les obres a un tercer, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament en la que l’adquirent haurà de manifestar el seu compromís d’executar les obres conforme al contingut de la declaració responsable efectuada pel promotor original. L’incompliment d’eixa obligació determinarà la Responsabilitat solidària de l’anterior i el nou titular.
No s’admet la declaració responsable d’obres en els supòsits següents:

 • En edificis catalogats o en tràmit de catalogació, o en immobles que es troben dins de l’entorn de protecció d’un Bé d’Interés Cultural (BIC), quan les obres que comporten alteració, canvi o substitució de l’estructura portant i/o arquitectònica i del disseny exterior de l’immoble, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i acabats ornamentals. Inclòs les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar.
 • Obres que afecten el subsòl en zones de vigilància i protecció arqueològica
 • Obres que impliquen un canvi de l’ús de l’edificació
 • Obres de ampliació de qualsevol construcció, edifici o instal·lació existent
 • En edificacions que es troben fora d’ordenació en sòl no urbanitzable i en les derivades d’infraccions urbanístiques.
Termini de resolució i recursos

Si la documentació presentada pel declarant estiguera incompleta o presentara deficiències formals de caràcter no essencial, se li requerirà per que la complete o esmene en un termini de 10 dies des de la recepció de la notificació del requeriment, prorrogable d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu, amb advertència que si així no ho fera se li tindrà pel desistit del procediment, prèvia resolució expressa que s’haurà de notificar a l’interessat.

Una vegada revisada la documentació que acompanya a la declaració i comprovat la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic s’emet el document d’admissió de declaració responsable. Es recomana no iniciar-les obres fins que no es compte amb el document d’acceptació.

Impresos
Diagrama de flux