Descripció

Sol·licitud per part d’un interessat en el qual exposa que pretén exercir una activitat la qual esta inclosa dintre del annex de la llei 4/03, de 26 de febrer, de espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, i que aquesta activitat no esta subjecta al regim de autorització ambiental integrada.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que pretenga exercir una activitat subjecta al anterior nomenat.

Requisits

Presentar tota la documentació necessària juntament amb la sol·licitud

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • En exemplar duplicat, el projecte bàsic de la instal·lació o projecte de la activitat, redactat per un tècnic competent i visat per el col·legi professional corresponent que inclou suficient informació sobre la descripció detallada de l’activitat i les fonts de les emissions a la atmosfera, al aigua i al sol, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan aquesta no siga possible, de reducció de aquestes emissions, com també dels aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
 • Estudi del impacte ambiental quan el projecte estigui sotmés a avaluació del impacte ambiental de acord amb la normativa vigent en la matèria, excepte que ja haja segut efectuada aquesta avaluació en el si d’altre procediment de autorització, i, en aquest cas, haurà de aportar-se una còpia del pronunciament.
 • En el seu cas, la documentació necessària per a la emissió del informe al qual es refereix l’article 11 de a Llei 4/1998, de 11 de juny, del patrimoni cultural valencià, o el corresponent de la norma que ho substituïsca, que es tramitarà d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament
 • Estudi acústic conforme al article 36 de la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a efectes del tràmit de informació pública.
 • Certificat de contabilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o en el seu cas, identificació de la data en la qual el sol·licita
 • Quan sigui necessari, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials inclosos en l’article 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol, per el qual es estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losis, o norma que ho substituïsca.
 • Documentació que continguí les dades que, a criteri del sol·licitant, disfruten de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, i que indique la norma amb el caràcter de llei que empara aquesta confidencialitat.
 • Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, de 16 de juliol, per el que s’estableixen mides de control de els riscs inherents als accidents greus en els quals intervinguen substancies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 • Copia de la sol·licitud de llicència d’obra, en el cas que siga necessària la realització de obres.
 • Epígraf IAE.
 • Copia del rebut de l’IBI o referencia cadastral.
 • Autoliquidació Corresponent
Taxes

Depenent del epígraf en el IAE i del carrer on s’ubica l’activitat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

Per al càlcul de la taxa es necessari conéixer el carrer on es va a ubicar l’activitat, i depenent de la categoria d’aquest, es calcula el que es paga de taxa. Les categories van des de Primera fins a Quarta, i quan mes prop de la primera major es el coeficient que s’aplica a la taxa. La llista completa d’aquests esta a la Ordenança fiscal, mes avant esmentada

Termini de resolució i recursos

El termini per a resoldre i notificar la resolució d’aquest expedient, serà de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat.

Impresos
Diagrama de flux