Descripció

Sol·licitar l’actualització o modificació de dades personals que consten en el Padró Municipal d’Habitants, com el document identificatiu, nom, cognoms, nacionalitat, lloc o data de naixement, sexe o estudis.
Si el que es desitja és modificar la direcció del Padró d’Habitants, s’haurà de procedir a realitzar el tràmit corresponent de “Canvi de domicili en el Padró Municipal d’Habitants”.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona que estiga empadronada a Algemesí.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

En cas de modificació de dades en relació als estudis:

  • Títol o certificat d’estudis.

En cas de modificació de dades personals (nom, cognoms, data de naixement, lloc de naixement, sexe…):

  • Document que acredite tal modificació: DNI, passaport, llibre de família, partida de naixement, certificat del jutjat, etc.

En cas d’actuar en representació de la persona interessada:

  • Autorització de la persona interessada ( en apartat impresos).
  • Fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza: DNI, passaport, targeta de residència, etc…
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos

Diagrama de flux

Ordenances

No té associades