Descripció

Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència de llarga duració (ENCSARP) hauran de renovar la seua inscripció padronal cada 2 anys des de l’alta en el Padró Municipal o des de l’última renovació. Les renovacions es realitzaran mitjançant la ratificació de les dades que ja consten en el Padró, incloent una declaració de continuar vivint en el municipi i en el domicili en què figuren empadronades i la seua voluntat de renovar la inscripció.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Les persones en situació de renovació bé personalment o bé mitjançant representació que haurà d’acreditar-se per qualsevol document vàlid en dret, que deixe constància fidedigna (document notarial expedit per un notari de l’estat espanyol, o mitjançant declaració de compareixença personal de la persona interessada davant funcionari/ària públic/a competent).
La renovació de les persones menors d’edat, es realitzarà per les persones progenitores que tinguen el seu guàrdia i custòdia o, en defecte d’això, pels seus representants legals.

Requisits

Estar inscrit/a en el Padró Municipal d’Habitants i haver transcorregut els terminis assenyalats anteriorment.

Quan sol·licitar-Ho

Les renovacions hauran de realitzar-se amb anterioritat a la data de caducitat segons el règim jurídic aplicable.

Documentació a presentar
  • Sol·licitud específica
  • Permís de residència o passaport en vigor.
  • En el cas que la renovació es realitze pels mitjans electrònics habilitats, s’aportarà a més documentació acreditativa de la continuïtat de la seua residència en el municipi (rebut de consum elèctric o aigua de l’habitatge a nom de la persona interessada o justificant del pagament de l’últim rebut de lloguer), sense perjudici de sol·licitar qualsevol altra documentació acreditativa sobre la veracitat de la residència.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària

Els Ajuntaments acordaran la baixa per caducitat en el seu Padró de les inscripcions de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència de llarga duració que no hagen renovat la seua inscripció, transcorreguts dos anys des de la seua data d’alta en el Padró o des de la data de l’última renovació expressa. Aquesta caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència prèvia a la persona interessada. (Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal).

Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos

Impresos
  • Sol·licitud especifica
Diagrama de flux

Ordenances

No té associades