Descripció

Promoure i facilitar l’accés a l’ensenyament dels estudiants d’Algemesí per mitjà d’una ajuda econòmica per a sufragar una part dels costos de desplaçament fins als seus centres d’estudis.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Aquesta convocatòria té com a destinataris els jóvens estudiants de:

 • Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior que condueixen a títols oficials de grau o màsters.
 • Ensenyaments universitaris que condueixen a títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
 • Ensenyaments que no s’impartisquen en Algemesí de batxiller artístic o cicles formatius, de grau mitjà o superior.
 • Estudiants del programa Erasmus, Sicue/ Sèneca i programes internacionals Outgoing
Requisits
 • Posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels estats membres de la Unió Europea o d’un estat part en l’acord sobre l’Espai Socioeconòmic Europeu.
 • Posseir el veïnat administratiu a Algemesí amb una antiguitat mínima de 24 mesos.
 • Tindre com a màxim 29 anys complits en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Estar matriculat en qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana,
Quan sol·licitar-Ho

Les sol·licituds d’ajuda, així com els documents que incloguen, es presentaran al Registre general de l’Ajuntament, preferentment de manera telemàtica en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes de la corporació.

Documentació a presentar
 • Model de sol·licitud
 • Documentació acreditativa d’estar matriculat en algun centre educatiu de la Comunitat Valenciana per al curs actual
 • Declaració responsable de no ser deutor davant l’Agència Tributaria, ni amb la Seguretat Social, ni amb l’Ajuntament en executiva.
 • Autorització de sol·licitud d’Informació a l’Agència Tributaria, respecte a les dades de la Renda (annex I)
 • Si és el cas, acreditació de la situació de desocupació del pare o mare del sol·licitant, aportant un certificat de prestacions, en què s’especifique el període de desocupació i de percepció, o no, del subsidi.
 • Si és el cas, el certificat de discapacitat de la persona sol·licitant de la beca.
 • Si és el cas, una còpia de la targeta en vigor de pertinença a família nombrosa.
 • Si és el cas, document acreditatiu de gaudir del programa Erasmus.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud d’ajuda i la documentació complementaria sol·licitada.
Informació complementària

Aquest tràmit de sol·licitud de lloc escolar, té un termini establert. Però al llarg de tot l’any es pot continuar sol·licitant lloc escolar fora de termini, per cobrir els llocs vacants, si és el cas.

Termini de resolució i recursos

El termini de resolució d’aquest tramit es de 6 mesos des l’inici de l’expedient

Diagrama de flux

Ordenances

No te associades