Descripció

Sol·licitud per a la concessió d’una parada ocasional per part de l’interessat, en la que declara quin tipus de productes va a exposar per vendre.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits

En la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms del sol·licitant, si és persona física, o la denominació social i les dades del representant degudament apoderat, si és persona jurídica; el NIF, els productes a comercialitzar i s’haurà d’acompanyar la documentació següent:

 • Declaració responsable firmada per la persona interessada que manifeste, almenys els punts següents:
 • Estar donat o donada d’alta en el cens d’obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiguen exempts de l’impost d’Activitats Econòmiques, estar al corrent en el pagament de la tarifa.
 • Estar donat o donada d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent
 • Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i han d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període d’autorització, la persona sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
 • Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en altres normatives que siguen aplicables, la relativa a la higiene, seguretat i solidesa de les instal·lacions
 • Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions especifiques a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà de l’autoritat sanitària competent.
 • Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç i aportar-los a requeriment de l’administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d’etiquetatge.
 • Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se’n disposa.
 • Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s’incloguen les dades d’identificació del personal comerciant, producte adquirit i el seu preu.
 • Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil de 150000€ que cobrisca tots els danys que pugen ocasionar pel muntatge de la seua parada al mercadet d’Algemesí.
 • Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat
 • Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
 • Pel que fa a l’alta en el cens d’obligats tributaris o, si és el cas, a estar al corrent en el pagament de la tarifa de l’impost d’activitats econòmiques quan no n’estiguen exempts, haurà d’acreditar-ho bé el mateix sol·licitant o bé per mitjà d’una autorització a l’ajuntament perquè este verifique el seu compliment
 • Si és el cas, les persones que venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o producció pròpia, hauran de declarar la seua condició de tals indicant que es troben en possessió de la documentació oficial probatòria de la seua condició d’agricultor o ramader, els productes que cultiva i els municipis en que s’ubiquen les seues explotacions.
  Les persones particulars autoritzats per a la venda d’articles usats hauran de declarar responsablement i estar en disposició d’acreditar que estos pertanyen al seu aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda
  •  Dades relatives a la identitat del sol·licitant, a les persones vinculades a ell que col·laboraran en la venda; a l’activitat i als mèrits que si és el cas siguen objecte d’avaluació, d’acord amb el que establisca l’ordenança municipal.
Quan sol·licitar-Ho

Durant tot el any, s

Documentació a presentar
 • Per a la venda de productes de producció pròpia de temporada, com agricultor:
  • En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
  • Certificat de titularitat de les exportacions agrícoles o ramaderes, dels productes que cultiva objecte de venda i els municipis on s’ubiquen les seues explotacions.
 • Per la venda d’articles usats del propi aixovar:
  • En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
  • Declaració responsable que acredite que els articles pertanyen al propi aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda. No obstant això l’Ajuntament es reserva la possibilitat d’exigir l’acreditació de la propietat del béns mitjançant factures o altres documents.
 • En quant a la venda de productes amb fins benèfics promoguda per entitat o institució:
  • Fotocòpia del NIF de l’entitat sense ànim de lucre.
  • Document que acredita la representació, si es el cas.
  • Certificat d’inscripció en el Registre General d’Associacions i altres registres públics.
 • Per la venda de productes que no s’oferixen en el mercat i que estan autoritzats per l’ordenança municipal:
  • En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
  • Certificat d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) corresponent a l’any en curs.
  • En cas de persones jurídiques, l’acreditació mitjançant l’escriptura de constitució i un certificat que la persona interessada hi pertany o n’és sòcia.
  • Certificat d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social com a autònom.
  • Quan es tracte de productes alimentaris, una còpia del carnet de manipulador d’aliments i acreditació que els productes, el seu condicionament i la presentació i les instal·lacions s’ajusten al que disposa la reglamentació tecnicosanitària i la resta de normativa reguladora aplicable.
Taxes

Taxa per l’ocupació del domini públic: 0,71€ per metre quadrat i dia

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

De les 84 parades de que disposa el mercat del dissabte, 2 estan reservades per a venedors directes de la seua producció de temporada o per facilitar l’accés a nous emprenedors.
La venda d’objectes peribles de temporada s’ubicaran necessàriament en el tram del carrer Germanies.
Dintre de la mateixa sol·licitud s’ha d’especificar el tipus de productes que es va a vendre
Les persones que venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o producció pròpia, hauran de declarar la seua condició de tals indiciant que es troben en possessió de la documentació oficial probatòria de la seua condició d’agricultor o ramader els productes que cultiva i els municipis en què s’ubiquen les seues explotacions.

Termini de resolució i recursos

El termini màxim será de 3 mesos des de la presentació de sol·licituds

Diagrama de flux