Descripció

En els casos en què es produïsquen vacants, l’ajuntament podrà oferir als titulars, amb autorització en vigor en el mateix mercat i període, la possibilitat de modificar el seu emplaçament renunciant a l’actual que passarà a tindre la condició de vacant.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que dispose d’una parada en el mercat dels dissabtes

Requisits

Disposar de la concessió d’una parada en el mercat dels dissabtes i continuar complint els requisits per a la concessió d’una parada, exigits en l’article 18 de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària, mes endavant esmentada.

Quan sol·licitar-Ho

Durant el període indicat per l’ajuntament que el farà sabedor als mercaders

Documentació a presentar

Solicitud especifica

Taxes

Taxa per l’ocupació del domini públic: 0,71€ per metre quadrat i dia

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

L’elecció del lloc es realitzarà en la forma que determine l’Ajuntament en cada moment o de no existir per ordre de sol·licitud, reservant-se el dret l’Ajuntament d’Algemesí la potestat de decisió a concedir-lo en cas de conflicte entre activitats confrontants.
Els que, com a conseqüència d’este procediment, resulten adjudicataris d’un nou lloc, s’entendrà que renuncien al lloc que amb anterioritat tenien i no podran reiterar la petició de canvi de situació en el mateix període.
Les autoritzacions aconseguides per este procediment s’atorgaran pel termini que reste fins al nou procés general d’adjudicació.

Termini de resolució i recursos

El termini màxim de resolució es de tres mesos.

Diagrama de flux