Descripció

Sol·licitud per la qual un interessat demana que s’emeta un Certificat en el qual s’indica la compatibilitat d’una activitat amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals.
Es necessari disposar d’ell amb caràcter previ a la tramitació de les activitats següents: comunicació d’activitat innòcua, declaració responsable ambiental, llicència ambiental, autorització ambiental integrada i activitats recreatives

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits

L’interessat ha d’omplir la sol·licitud i indicar l’ús per al qual es demana el certificat i l’emplaçament (adreça i referència cadastral) en que va a dur a terme l’activitat.

Quan sol·licitar-Ho

Previ a la tramitació del instrument d’intervenció ambiental que corresponga segons l’activitat.

Documentació a presentar

En tot cas s’adjuntarà a la sol·licitud:

 • Fotocopia parcial de l’escriptura (que incloga la descripció del local) o nota simple del Registre de la Propietat
 • Fotografia de la façana del local
 • Memòria descriptiva de l’activitat (en cas que corresponga)
 • Descripció de les obres que requereix i necessitats de l’activitat
Taxes

En les instal·lacions de carpes, tendals o altres elements anàlegs sense l’ocupació del seu espai amb taules i cadires o altres elements anàlegs, s’hi aplicaran les quanties següents per metre quadrat i dia:

 • Amb tancament d’un costat o més: 0,80€ per metre quadrat
 • Oberts en tots els seus costats: 0,25€ per metre quadrat
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini d’expedició del certificat es de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud

Impresos
Diagrama de flux