Descripció

Declaració de l’interessat en que exposa que disposa d’una parada al mercat dels dissabtes, indicant també el numero, les dimensions d’aquesta i l’activitat que es realitza, mitjançant la qual, indica el seu interés per la renovació d’aquesta.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que tinguí concedida una parada en el mercat dels dissabtes 

Requisits

Disposar d’una autorització per muntar una parada al mercat dels dissabtes.
La concessió de la renovació per mitjà d’una resolució de l’òrgan competent de l’ajuntament estarà subjecta a la prèvia verificació del compliment dels requisits següents per part del titular:

 • Ajustar-se a les condicions que per a la venda establisca l’ordenança que regula esta modalitat de venda vigent en el moment de sol·licitar la renovació
 • No haver rebut més de 3 reclamacions de consumidors en l’OMIC d’Algemesí en els últims dos anys anteriors a la renovació.
Quan sol·licitar-Ho

Els venedors autoritzats aportaran al Registre General durant els mesos de novembre i desembre, la instancia de comprovació

Documentació a presentar
 • Autoliquidació de la taxa del mercat per a la venda no sedentària.
 • Declaració responsable de que es segueix complint els requeriments
Taxes

En les instal·lacions de carpes, tendals o altres elements anàlegs sense l’ocupació del seu espai amb taules i cadires o altres elements anàlegs, s’hi aplicaran les quanties següents per metre quadrat i dia:

 • Amb tancament d’un costat o més: 0,80€ per metre quadrat
 • Oberts en tots els seus costats: 0,25€ per metre quadrat
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
 • El pagament de les taxes es pot efectuar una vegada al any o domiciliant-lo per pagar dues vegades al any.
 • El titular haurà de sol·licitar la renovació a l’ajuntament almenys amb una antelació de dos mesos a la finalització del termini de la seua autorització
 • Fins que es resolga el procediment sobre la renovació, qui era el titular de l’autorització podrà continuar amb l’exercici de l’activitat, en la qual cosa no determinarà necessàriament la seua renovació i, en cas de no obtindre-la haurà de cessar en l’activitat
 • Si l’autorització no és renovada, qui era el seu titular podrà presentar una sol·licitud per a obtindre una nova autorització quan l’ajuntament convoque l’oferta de llocs, en concurrència competitiva en igualtat de condicions amb la resta de sol·licitants.
 • Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària s’extingiran, sense que causen cap dret a indemnització, per les causes següents:
  • Acabament del termini per al qual es va atorgar, excepte quan es sol·licite i es concedisca la renovació de l’autorització
  • Renúncia expressa del titular
  • No presentar a l’òrgan competent, en el termini de 10 dies del seu requeriment, els documents acreditatius de les dades aportades amb la sol·licitud de l’autorització o en la declaració responsable.
  • Per revocació, quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament, en els supòsits i amb els procediments previstos en l’ordenança reguladora per a la venda no sedentària, sense que això origine cap dret a indemnització o compensació de cap tipus.
  • Per defunció o dissolució de la persona jurídica titular, sense perjuí de la seua possibilitat de transmissió.
  • Per impagament de la taxa o preu públic a què estiga obligat en els termes que establisca l’ajuntament.
  • Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte l’extinció de l’autorització.
  • Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.
Termini de resolució i recursos

El termini màxim de resolució es de tres mesos.

Impresos
Diagrama de flux