Descripció

Sol·licitud mitjançant la qual l’interessat/la interessada exposa el seu interès a l’Ajuntament en una de les vacants de parada en el mercat dels dissabtes, que ha eixit al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, quan l’autorització per a l’exercici de la venda corresponga a una persona jurídica, haurà d’acreditar-se l’existència d’una relació laboral, contractual o societària entre el titular i la persona que desenvolupe, en nom d’aquella, l’activitat comercial.

Requisits
 • En la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms del sol·licitant, si és persona física, o la denominació social i les dades del representant degudament apoderat, si és persona jurídica; el NIF, els productes a comercialitzar i la modalitat de venda per a la qual se sol·licita l’autorització: I s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
  • Declaració responsable firmada per la persona interessada que manifeste, almenys els punts següents:
  • Estar donat o donada d’alta en el cens d’obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiguen exempts de l’impost d’Activitats Econòmiques, estar al corrent en el pagament de la tarifa.
  • Estar donat o donada d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent
  • Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i han d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període d’autorització, la persona sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
  • Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en altres normatives que siguen aplicables, la relativa a la higiene, seguretat i solidesa de les instal·lacions
  • Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions especifiques a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà de l’autoritat sanitària competent.
  • Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç i aportar-los a requeriment de l’administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d’etiquetatge.
  • Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se’n disposa.
  • Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s’incloguen les dades d’identificació del personal comerciant, producte adquirit i el seu preu.
  • Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil de 150000€ que cobrisca tots els danys que pugen ocasionar pel muntatge de la seua parada al mercadet d’Algemesí
  • Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat
  • Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
 • Pel que fa a l’alta en el cens d’obligats tributaris o, si es el cas, a estar al corrent de pagament de la tarifa de l’impost d’activitats econòmiques quan no n’estiguen exempts, haurà d’acreditar-ho bé el mateix sol·licitant o bé per mitjà d’una autorització a l’ajuntament perquè este verifique el seu compliment
 • Si és el cas, les persones que venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o producció pròpia, hauran de declarar la seua condició de tals indicant que es troben en possessió de la documentació oficial probatòria de la seua condició d’agricultor o ramader, els productes que cultiva i els municipis en què s’ubiquen les seues explotacions.
 • Les persones particulars autoritzats per la venda d’articles usats hauran de declarar responsablement i estar en disposició d’acreditar que estos pertanyen al seu aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda.
  • Dades relatives a la identitat del sol·licitant, a les persones vinculades a ell que col·laboren en la venda; a l’activitat i als mèrits que si és el cas siguen objecte d’avaluació, d’acord amb el que establisca l’ordenança municipal.
Quan sol·licitar-Ho

Entre gener i febrer, al tauler d’anuncis de la seu electrònica, l’ajuntament publicara l’oferta d’autoritzacions o llocs de venda no sedentària, per al període a que es referisquen les autoritzacions a atorgar (establert per l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària)

Documentació a presentar
 • Fotocopia del DNI del titular i del personal al seu servei, si es el cas
 • Documents establits per l’ordenança reguladora, relatius a la valoració dels mèrits, un dels tres:
  • De caràcter general
  • Per a col·lectius desfavorits
  • Per a nous emprenedors
Taxes

Taxa per l’ocupació del domini públic: 0,71€ per metre quadrat i dia

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

El pagament de la taxa es pot fer en una sola autoliquidació al any, o domiciliar el pagament en dos rebuts a l’any
S’autoritza en els mercats de venda no sedentària dels productes relacionats en els articles corresponents de la ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, sempre que es respecte la propietat industrial o propietat intel·lectual
Queda prohibida la venda no sedentària d’aquells productes que la normativa específica així ho establisca, i dels que no apareguen com permesos a l’ordenança.
El titular d’una autorització per a la venda no sedentària de productes d’alimentació i/o herbodietètica haurà de complir addicionalment els requisits imposats per la normativa sanitària que els siga aplicable.

Termini de resolució i recursos

El termini per a la presentació de sol·licituds d’autorització serà entre quinze i trenta dies. Mentre que el termini màxim per a la resolució es de 3 mesos.

Diagrama de flux