Descripció

Sol·licitud d’una llicencia per part d’una persona que exposa que va a dur a terme una activitat que es troba inclosa dins de l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol.
En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística.
 • Fase de tramitació llicència: es presentarà instància normalitzada de llicència ambiental, acompanyada de tota la documentació indicada. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència ambiental.
 • Fase d’obertura: una vegada acabades les instal·lacions, es presentarà instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament.
Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona, tant física com jurídica que pretenga dur a terme una activitat que estiga inclosa dintre de l’annex esmentat abans.

Requisits

Estar la activitat que es pretén instaurar dintre de l’annex II.

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de la activitat redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de la activitat i les fonts de emissions a la atmosfera, al aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mides de prevenció i quan això no sigui possible, de reducció d’aquestes emissions com també els aspectes de competència municipal relatius als sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
 • Estudi de impacte ambiental quan el projecte estigui sotmés a avaluació de impacte ambiental d’acord amb la normativa vigent en la matèria, a no ser que ja haja segut efectuada aquesta avaluació en el si d’altre procediment de autorització i, en aquest cas, haurà de aportar-se una copia del pronunciament.
 • En el seu cas, la documentació necessària per a la emissió del informe al qual es referix l’article 11 de la llei 4/1998, de 11 de juny, del patrimoni Cultural Valencià, o el corresponent de la norma que ho substituïsca, que es tramitarà d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament.
 • Estudi acústic de acord amb l’article 36 de la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a dit efecte del tramit de informació pública.
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, en el seu cas, de la data en la qual el va sol·licitar.
 • Quan sigui necessari, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials inclosos en l’article 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol, per el qual es estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losis, o norma que ho substituïsca.
 • Documentació que continguí les dades que, a criteri del sol·licitant, disfruten de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, i que indique la norma amb el caràcter de llei que empara aquesta confidencialitat.
 • Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, de 16 de juliol, per el que s’estableixen mides de control de els riscs inherents als accidents greus en els quals intervinguen substancies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 • Copia de la sol·licitud de llicència d’obra, en el cas que siga necessària la realització de obres.
 • Epígraf IAE.
 • Copia del rebut de l’IBI o referencia cadastral.
 • Autoliquidació Corresponent
 • DNI de la persona interessada.
  • En cas de ser persona Jurídica escriptura de constitució i els poders de representació de qui signa la sol·licitud.
Taxes

Depenent del epígraf en el IAE i del carrer on s’ubica l’activitat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

Per al càlcul de la taxa es necessari conéixer el carrer on es va a ubicar l’activitat, i depenent de la categoria d’aquest, es calcula el que es paga de taxa. Les categories van des de Primera fins a Quarta, i quan mes prop de la primera major es el coeficient que s’aplica a la quota. La llista completa d’aquests esta a la Ordenança fiscal, mes avant esmentada

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos, segons l’article 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana (Apartats 1 i 2).

Impresos
Diagrama de flux