Descripció

Compren les sol·licituds de llicència de parcel·lació de finques, segregació de locals, divisions horitzontals així com els certificats d’innecesarietat de parcel·lació (en els supòsits legals d’innecesarietat)
Serà exigible quan es pretenga fraccionar o dividir un terreny o una parcel·la en lots menors.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que siga titular dels terrenys

Requisits
 • Les finques o parcel·les resultants de l’acte de parcel·lació hauran de complir amb totes les condicions exigibles per la normativa urbanística i de planejament vigents.
 • En el cas de llicencies de segregació en sòl no urbanitzable serà preceptiu l’informe previ del Servei Territorial de la Conselleria d’agricultura.
  Són indivisibles:
 • Les parcel·les així determinades en el planejament corresponent, a fi de constituir finques independents.
 • Les parcel·les les dimensions de les quals siguen iguals o menors a les determinades com a mínimes en el planejament, excepte si els lots resultants els adquireixen simultàniament les persones propietàries de terrenys contigus, a fi de regularitzar límits conformes al pla
 • Les parcel·les les dimensions de les quals siguen menors que el doble de la superfície determinada com a mínima en el planejament, llevat que l’excés sobre aquest mínim puga segregar-se amb el fi indicat en el paràgraf anterior
 • Les parcel·les edificables d’acord amb una determinada relació entre superfície de sòl i densitat o volum, quan s’executara la corresponent a tota la superfície de sòl o les parts restants que no foren edificables automàticament, amb les excepcions indicades en l’apartat anterior.
 • No són divisibles les parcel·les ubicades en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable sense programació
Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment, amb caràcter previ a l’execució

Documentació a presentar

Documentació necessària per a la sol·licitud de llicències de parcel·lació:

 • Certificació o nota simple registral de la finca objecte de la segregació. Si no està inscrita, títol de propietat
 • Projecte subscrit per tècnic competent, comprensiu de:
  • Identificació gràfica de la parcel·la segons la cartografia del cadastre
  • Descripció literal de la finca inicial. Si la realitat física no coincidira amb la descripció de la finca segons el títol de propietat, s’hauran de justificar les diferències, i aportar la documentació pertinent.
  • Descripció literal de la forma, superfície i descripció dels llindar de les finques resultants de la parcel·lació proposada
  • Plànols: de la finca inicial i resultants, sobre cartografia municipal, en el que es definisquen clarament les alineacions dels viaris prevists en el planejament vigent, amb indicació de superfícies. En suport editable (DWG, DXF, …) i en pdf.
  • Si en les finques hi haguera qualsevol edificació a mantindre, s’haurà de reflectir en els plànols i en la descripció i es justificarà l’ajust de la parcel·la a la normativa urbanística que l’afecte.

En el cas de tractar-se de sòl no urbanitzable:

 • Justificar el dret a reg de la parcel·la
 • Informe previ del Servei Territorial de la Conselleria d’Agricultura (articles 3,6 i 7 de l’Ordre de 17 de febrer de 2005 de la conselleria d’Agricultura, pesca i alimentació)

Per a l’obtenció de certificació de la innecessarietat de la llicència de parcel·lació:

 • Emplaçament de les finques inicials referit al planejament vigent
 • Representació gràfica de la finca inicial i de la resultant
 • Descripció literal de la parcel·lació, especificant el motiu en que s’empara per justificar la innecessarietat de llicència de parcel·lació, segons la legislació vigent
Taxes
 • Llicència de parcel·lació en sòl urbà: 50€
 • Llicència de parcel·lació en sòl rústic: 10,40€
 • Certificat d’innecesarietat: 10,40€
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
 • La divisió o segregació d’una finca rústica sols es permetrà quan no done lloc a parcel·les de extensió inferior a la unitat mínima de cultiu establerta, excepte si es tracte de qualsevol tipus de disposició o intercanvi a favor de persones propietàries de parcel·les confrontants, sempre que, com a conseqüència de aquesta disposició o intercanvi, no quede ninguna parcel·la com una extensió inferior a la unitat mínima de cultiu.
 • Serà innecessari l’atorgament de la llicència quan:
  • La divisió o segregació siga conseqüència d’una reparcel·lació, expropiació, programes d’actuació, declaracions d’interès comunitari, obres o serveis públics o cessió, ja siga forçosa o voluntària, gratuïta o onerosa, a l’administració, perquè destine el terreny resultant de la divisió a l’ús o servei públic a que es trobe afecte
  • La divisió o segregació haja sigut autoritzada expressament pel municipi amb motiu de l’atorgament d’una altra llicència urbanística.
Termini de resolució i recursos

El termini per a atorgar les llicències de parcel·lació o els certificats d’innecessarietat serà d’1 mes des de la data de presentació de la sol·licitud documentalment completa en el registre municipal de l’Ajuntament.
En cas d’existir defectes documentals esmenables, es notificaran al peticionari, requerint-li la rectificació en un termini no inferior a 10 dies, que no es computarà dins de l’establit per a l’atorgament de la llicència.
El silenci administratiu s’entendrà desestimatori

Impresos
 • Sol·licitud
Diagrama de flux