Descripció
Sol·licitud de llicència per a la realització de qualsevol tipus d’obra o instal·lació en el sòl no urbanitzable, inclòs el tancament de les parcel·les
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que siga titular o arrendatari de la parcel·la
Requisits
 • Compatibilitat de l’actuació, obra o instal·lació amb el planejament urbanístic.
 • Disposar de les superfícies mínimes establides per la normativa autonòmica i municipal segons l’activitat i ús de què es tracte
Quan sol·licitar-Ho
Durant tot l’any, amb caràcter previ a l’execució
Documentació a presentar
 • Ubicació cadastral de la parcel·la o les parcel·les afectades per l’actuació
 • Justificació de la titularitat de l’explotació agrària (títols de propietat, notes registrals o contractes d’arrendament, en el seu cas)
 • Descripció de l’objecte de l’actuació, característiques constructives, així com els plànols amb indicació de superfícies i ubicació.
 • En el cas de construccions existents en la parcel·la, s’han d’incloure les dades de totes les edificacions amb indicació de superfícies i ubicació d’aquestes.
 • Memòria que incloga les dades agronòmiques necessàries per a poder avaluar l’actuació pretesa pel sol·licitant i la necessitat d’edificació. (Per a les instal·lacions que superen els 250 m2, la memòria agronòmica haurà d’anar signada per tècnic competent).
 • En cas d’estar dins d’alguna zona d’afecció (carreteres; confederació hidrogràfica del Xúquer, Adif,…): autoritzacions prèvies de les administracions afectades
 • Els actes d’edificació en sòl no urbanitzable que requerisquen la prèvia declaració d’interés comunitari (DIC) , hauran d’incorporar aquesta declaració juntament amb la sol·licitud.

I segons el tipus d’actuació a realitzar:

 • Tancament de parcel·les: Descripció escrita i gràfica del tancament a realitzar (plànol, imatge,…) i valoració econòmica de les obres
 • Hivernacles mitjançant instal·lacions provisionals i desmuntables: Memòria descriptiva de la instal·lació a realitzar, valoració detallada de les obres i plànol d’ocupació en planta i detall de la secció.
 • Construccions i instal·lacions agrícoles o ramaderes, vinculades a l’activitat pròpia de l’explotació. Implantació de tendes de productes agrícoles, plantes ornamentals o fruiteres, que es produïsquen en la mateixa explotació. Cria d’animals.
  • Projecte tècnic i projecte d’activitat (en el cas que es requerisca).
 • Explotació de recursos hidrològics:
  • Autorització administrativa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer junt a la documentació tècnica pertinent
 • Per a altres usos i construccions contemplades en el Títol IV del text refós la llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny), consultar la documentació i els requisits per a cada cas.
Taxes
 • Taxa per l’obtenció de llicències urbanístiques, segons corresponga: 46,80€ (Tancament de terrenys en sòl no urbanitzable); 280,70€ (llicències d’edificació); 175€ (en cas d’instal·lacions desmuntables)
 • Impost de construcció, instal·lacions i obres: 2,9% pressupost d’execució material de l’obra sense IVA
 • Garantia de reposició en cas d’afectar el domini públic: 60€/ml.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
El procediment per a la concessió de llicència només s’entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada de projecte tècnic o dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució.
Les actuacions i usos, diferents de l’agrícola, que es poden implantar en el sòl no urbanitzable, està condicionada per la zonificació que li assigna el Pla General a cada terreny en funció de la seua ubicació i que ve representada en la documentació gràfica del Pla General (Plànol Ordenació del sòl no urbanitzable).
Les actuacions, usos i aprofitaments permesos segons la zonificació, es resumeixen a continuació:

 1. SÒL NO URBANITZABLE COMÚZONA 1
 • Magatzem vinculat a l’explotació agrícola
 • Ampliació de les granges preexistents (màxim 30% de la superfície ocupada en planta i sense augment del nombre de plantes)ZONA 2
 • Habitatges aïllats i unifamiliars
 • Magatzems i casetes per a eines de cultiu, vinculats a l’explotació agrícola
 • Establiments hotelers (mitjançant rehabilitació d’edificis catalogats)
 • Activitats industrials i terciàries (Tre-3) (Prèvia declaració de DIC)
 • Gasolineres (Prèvia declaració de DIC)
 • Centres de producció i transformació d’energia (Prèvia declaració de DIC)
 • Usos dotacionals (Prèvia declaració de DIC)ZONA 3 –
 • Hivernacles (en instal·lacions provisionals i desmuntables)
 • Zones d’estacionament de vehicles i serveis annexos (Prèvia declaració de DIC)ZONES 4-5
 • Habitatges unifamiliars i aïllats
 • Granges i nuclis zoològics
 • Establiments hotelers i restaurants (mitjançant recuperació d’edificis catalogats)
 • Magatzems vinculats a explotacions agrícoles i hivernacles
 • Centres de producció i transformació d’energia (Prèvia declaració de DIC)
 • Gasolineres (Prèvia declaració de DIC)
 • Ús terciari (Tre-3) (Prèvia declaració de DIC)
 • Instal·lacions esportives (Prèvia declaració de DIC)
 • Usos dotacionals (Prèvia declaració de DIC)ZONA 6
 • Extracció d’àrids i de terres
 • Plantes d’abocador, selecció i transformació de residus sòlids inerts (no orgànics), per a la restitució dels terrenys afectats per l’operació d’extracció d’àrids.ZONA 7
 • Prèvia declaració de DIC: Sequers de productes agropecuarisZONA EXCLUSIÓ DE DIC (no es permeten Declaracions d’interés Comunitari):
 • Magatzem vinculat a l’explotació agrícola
 • Hivernacles (en instal·lacions provisionals i desmuntables)
 1. SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT
 • PROTECCIÓ ALBUFERA: Sols es permet el manteniment de l’ús agrícola existent (arròs).
 • RESERVA SAMARUC: Únicament es permet l’ús agrícola
 • SISTEMA D’ESPAIS OBERTS: Es permeten els usos agrícoles i la utilització d’edificis catalogats per a usos recreatius.
 • PROTECCIÓ INUNDACIÓ: Es permeten els usos agrícoles, la instal·lació d’hivernacles provisionals i la utilització d’edificis catalogats per a usos recreatius.
 • ALTRES AFECCIONS (Carreteres, Ferrocarril, Protecció Arqueològica,…): S’estarà subjecte al que la normativa sectorial establisca.
Termini de resolució i recursos
El termini per a resoldre expressament i notificar les sol·licituds de llicències d’obra serà de 2 mesos. En el cas de llicències d’intervenció en edificis catalogats serà de 3 mesos. Si impliquen llicència ambiental serà de 6 mesos.
En cas de necessitat de DIC, el termini d’atorgament de la llicència quedarà suspés fins a la resolució de l’òrgan autonòmic competent.
Si la documentació presentada està incompleta o presenta deficiències formals ha de requerir-se, el sol·licitant perquè l’esmene, i atorgar-li un termini de 10 dies prorrogables, amb l’advertiment de què si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seua petició
Les llicencies s’entendran desestimades per silenci administratiu si haguera vençut el termini per a notificar la resolució sense que la mateixa s’haja practicat.
Impresos
Diagrama de flux