Descripció
La llicència municipal te per finalitat la comprovació de l’adequació d’allò que s’ha projectat amb el planejament urbanístic i la normativa sectorial que li siga d’aplicació. La seua sol·licitud requerix de presentació de projecte tècnic.
La documentació que s’acompanyarà a la sol·licitud tindrà un contingut documental adaptat a l’objecte específic de l’actuació.
Estan subjectes a llicència municipal les següents actuacions:

 • Les obres de construcció, edificació i implantació d’instal·lacions de nova planta; les obres d’ampliació de qualsevol classe de construcció i instal·lacions existents; la modificació de l’ús característic del edifici; la demolició d’edificacions; els actes d’intervenció sobre edificis catalogats i l’apertura de rases, escomeses, arquetes o registres en via publica.

No es podrà iniciar les obres fins que no s’obtinga resolució expressa que les autoritze.

Qui Ho Pot Sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits
El procediment per a la concessió de llicència només s’entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada de projecte tècnic i dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució.
A la instancia de sol·licitud que es realitzarà en el model normalitzat s’adjuntara tota la resta de documentació que amb caràcter general cal aportar per al tipus d’obra què es tracte.

Quan les obres tinguen com a objecte la construcció, ampliació o rehabilitació d’un edifici o local per a la implantació d’una activitat, la tramitació de les llicencies o autoritzacions corresponents serà conjunta.

Quan sol·licitar-Ho
Sempre amb caràcter previ a l’execució de les obres
Documentació a presentar
En tot cas:

 • Justificant de pagament de les taxes e impostos corresponents

Per a Edificis de nova planta, obres d’ampliació de superfície construïda o canvi de l’ús característic de l’edifici:

 • Diposit de garantia de reposició de serveis segons l’ordenança reguladora
 • Qüestionari de l’Estadística d’Edificació i Vivenda (segons model normalitzat del Ministeri de Foment)
 • Projecte bàsic i/o d’edificació (presentar segons la instrucció, aprovada per l’Ajuntament, per a la presentació en format electrònic de projectes)
 • Projecte d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (en cas que corresponga)
 • Nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra
 • Fotografies de l’estat del carrer i les voreres afectades per l’execució de l’obra i l’entrada i eixida de vehicles, a fi que se signe l’acta de l’estat del paviment de les voreres
 • En cas que l’edifici dispose d’aparcament que requerisca llicència ambiental:
  • Projecte tècnic d’activitat
 • Quan siga necessària la cessió de sòl destinat a viari públic:
  • Proposta de cessió lliure i gratuïta a l’Ajuntament
 • En el supòsit de ser necessària la utilització d’una grua torre, s’haurà d’adjuntar:
  • Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitze l’obra i les zones limitrofes
  • Certificació de l’empresa instal·ladora, subscrita pel personal tècnic competent acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua a muntar
  • Document visat i expedit pel personal tècnic competent, acreditatiu que este assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua.
  • Còpia de la pòlissa d’assegurances de cobertura mínima de 300.000€ de responsabilitat civil.

Per a intervenció en edificis catalogats

 • Fotografies en color de l’edifici i de detall de les parts on s’intervindrà
 • Memòria o projecte tècnic, en funció del grau d’intervenció
 • S’ha de tindre en compte que de conformitat amb les normes urbanístiques del nucli històric tradicional, en aquesta zona no es poden instal·lar plaques solars sobre el vessant de la coberta inclinada que recau a via pública.
 • En les zones de NHT-BRL, en l’entorn del BIC Església de Sant Jaume i del BRL del Convent, la tramitació està subjecta al tràmit de llicència prèvia.

Si es troba dins d’una Àrea de Vigilància Arqueològica:

 • Autorització de les obres per part del servei d’arqueologia de la conselleria competent en matèria de Cultura per les possibles afeccions a elements arqueològics.

Per a demolició d’edificis

 • Dipòsit de garantia
 • Fotografies en color de l’edifici a derrocar
 • Projecte tècnic
 • Qüestionari estadístic

Per a obres destinades a activitat no residencial

 • Projecte tècnic de l’activitat

Per a obres en la via pública

 • Garantia de reposició
 • Fotografies de l’estat de la via pública

Per a usos i obres provisionals

 • Memòria o projecte tècnic adaptat a l’objecte de l’obra i/o ús.
 • Justificació de la provisionalitat de l’obra o de l’ús, viabilitat econòmica de la seua implantació provisional i l’escàs impacte de la seua futura erradicació
 • Compromís davant notari de retirada de l’obra o instal·lació sense dret a cap indemnització, quan així es requerisca per l’Ajuntament

Per al tancament de solars en sòl urbà:

 • Plànol d’ubicació de la parcel·la amb indicació de les alineacions d’acord amb el Pla General
 • Descripció del tancament a efectuar segons la normativa especifica de la zona on es troba. En cas que el vial no estiga urbanitzat o el planejament vigent establisca una modificació d’alineacions, haurà de sol·licitar abans l’assenyalament d’estes.
Taxes
 • Taxa per l’obtenció de llicències urbanístiques, segons corresponga: 46,80€ (Tancament de terrenys en sòl no urbanitzable); 280,70€ (llicències d’edificació); 175€ (en cas d’instal·lacions desmuntables)
 • Impost de construcció, instal·lacions i obres: 2,9% pressupost d’execució material de l’obra sense IVA
 • Garantia de reposició en cas d’afectar el domini públic: 60€/ml.

Per als edificis protegits s’aplicará una bonificació del 95% sobre la taxa i sobre la part de l’ICIO corresponent a les actuacions de conservació i rehabilitació de l’immoble catalogat

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
Quan es tracte d’instal·lacions d’aprofitament d’energia solar en edificis catalogats, immobles que es troben dins de zones de NHT-BRL, en l’entorn del BIC Església de Sant Jaume i del BRL del Convent, s’ha de tindre en compte que de conformitat amb les normes urbanístiques, en aquestes zones no es poden instal·lar plaques solars sobre el vessant de la coberta inclinada que recau a via pública.
Termini de resolució i recursos
El termini per a resoldre expressament i notificar les sol·licituds de llicències d’obra serà de 2 mesos. En el cas de llicències d’intervenció en edificis catalogats serà de 3 mesos. Si impliquen llicència ambiental serà de 6 mesos.
Si la documentació presentada està incompleta o presenta deficiències formals ha de requerir-se, el sol·licitant perquè l’esmene, i atorgar-li un termini de 10 dies prorrogables, amb l’advertiment de què si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seua petició.
Les llicències s’entendran desestimades per silenci administratiu si haguera vençut el termini per a notificar la resolució sense que la mateixa s’haja practicat
Impresos
Diagrama de flux