Descripció

Sol·licitud PEI (Prestació Econòmica Individualitzada). Ajudes d’emergència social.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Podran sol·licitar l’ajuda aquelles persones que es troben en situació de greu necessitat, com pot ser que no dispose d’ingressos suficients per afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència

Requisits
 1. Que la persona beneficiària no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
 2. Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a què pertanya el/la sol·licitant no excedisca del 100% de l’IPREM(Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples) vigent, en còmput anual amb dotze pagues.
 3. Que dispose de l’informe tècnic en què es determine la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda i es faça constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat pels serveis tècnics municipals.
 4. Que els beneficiaris estiguen empadronats al municipi un mínim de 12 mesos immediatament anteriors al moment de la sol·licitud. Es podran considerar dues excepcions.
 5. Que en la unitat familiar o de convivència de la persona sol·licitant no existisca absentisme escolar de cap dels membres amb edat obligatòria d’escolarització.
Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment que tinguen una situació de greu necessitat.

Documentació a presentar
 • Sol·licitud subscrita per la persona beneficiària o pel seu representant, formalitzada com cal.

 • Acreditació de la identitat del/de la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar o de convivència.

 • Acreditació de la convivència per l’Ajuntament.

 • Informe tècnic que justifique la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda, emesa pels serveis tècnics municipals.

 • En cas que l’ajuda siga per concepte de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, es presentarà còpia del contracte de lloguer de la vivenda, formalitzat en els terminis de la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’arrendaments urbans, on conste la durada del lloguer; i comprovant de què es realitza el pagament a través d’entitat bancària mitjançant rebut del darrer ingrés.

 • Així mateix, per a ajuda d’us de vivenda, independentment que la persona estiga en règim de lloguer o hipoteca, presentarà el darrer rebut que haja pagat d’aquesta.

 • Tota aquella documentació requerida pel tècnic que tramita l’ajuda i que siga necessària per a una adequada valoració social i econòmica, com ara:

  • Declaració/ns de la Renda del darrer exercici corresponent.

  • En el cas que no s’haja presentat declaració de la Renda, justificant d’ingressos dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud de les persones beneficiàries en edat laboral.

  • En cas d’existir ingressos però no es poden justificar formalment aquestos, es presentarà una, declaració jurada d’ingressos.

  • Informe de la vida laboral actualitzada.

  • Fulls DARDE d’inscripció al SERVEF.

  • Conveni regulador de guarda,custodia i manutenció dels fills, i si escau, sentència judicial d’incompliment del conveni.

 • Model de domiciliació bancària emplenat com cal.

Per a despeses per desplaçament s’exigirà, a més, document del centre a què assisteix, acreditatiu de la necessitat de desplaçament, freqüència i duració i pressupost del desplaçament a realitzar o, a falta d’això, declaració responsable de la persona beneficiària.

Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Col·laborar amb el programa d’intervenció social plantejat per la/el tècnic corresponent.

Informació complementària

Aquesta ajuda té la consideració d’instrumental en la resolució de problemàtiques socials i no seran un fi en si mateixes.

Termini de resolució i recursos

La resolució de la concessió ha de ser motivada i en ella es farà constar els beneficiaris, la quantitat concedida i la finalitat de la prestació.
El termini màxim per la resolució del procediment no podrà excedir els tres mesos, a partir de l’ultim termini o presentació de la sol·licitud, segons allò exposat en l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora del Procediment Administratiu Comú i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podeu interposar els recursos següents:

 1. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
  Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest es resolga, podeu entendre que ha sigut desestimat, i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València.

 2. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Tot això sense perjudici de poder exercitar altre recurs o acció que considereu pertinent.

Impresos
 • Sol·licitud de ajudes d’emergència social.
Diagrama de flux