Descripció

Sol·licitud targeta estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

És una targeta personal i intransferible, amb validesa en el territori dels estats membres de la Unió Europea, que té tres modalitats:

 • Modalitat 1. Targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que són conductors d’un vehicle.
 • Modalitat 2. Targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, majors de 3 anys, que no poden conduir. Es podrà concedir a persones menors de 3 anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seues funcions vitals.
 • Modalitat 3. Targeta d’estacionament de transport col·lectiu per a vehicles adaptats que transporten persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Requisits

Modalitats 1 i 2:

 • Tindre una edat superior a 3 anys.
 • Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid, emés pel Centre de Diagnòstic, Orientació i Tractament dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.
 • Condició de persona amb mobilitat reduïda. La determinació d’este extrem es fixarà a través de l’aplicació del barem que, com a annex 3 s’inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE de 26 de gener del 2000), per mitjà d’un dictamen emés pel Centre de Diagnòstic, Orientació i Tractament dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.

Modalitat 3:

 • El vehicle haurà de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda d’acord amb la legislació vigent.
 • Podrà sol·licitar-ho la persona física o jurídica amb capacitat per a obrar legalment en representació de l’empresa, administració o institució sempre que existisquen usuaris que siguen beneficiaris d’este servici en el municipi d’Algemesí.
Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment, sempre que es reunisquen els requisits.

Documentació a presentar

Procediment per a l’obtenció de la targeta d’estacionament en les seues modalitats 1 i 2:

La documentació a presentar junt amb la sol·licitud és la següent:

 • Sol·licitud normalitzada
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant o acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si escau.
 • Una fotografia grandària carnet del titular.
 • Original i còpia del dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació, si és el cas, del termini de revisió.
 • Original i còpia de la resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid.
  Estos dos últims documents podran unificar-se en un a soles

Procediment per a l’obtenció de la targeta d’estacionament en la seua modalitat 3:

La documentació a presentar per a sol·licitar esta modalitat de TE és:

 • Sol·licitud normalitzada
 • DNI del titular.
 • Fotocòpia del permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle.
 • Acreditació de la representació de l’entitat que presta el servici de transport col·lectiu.
 • Targeta de Transport si fóra el cas, per les característiques del servici i del vehicle.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 1. La targeta serà estrictament personal i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o este siga conduït per la persona amb mobilitat reduïda titular de la targeta.
 2. La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i exposar-s’hi per al seu control, si l’autoritat competent així ho requerira.
 3. El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
 4. El titular de la targeta haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Algemesí el canvi de domicili, així com la modificació de les seues circumstàncies personals quan tal variació supose una millora en la capacitat deambulatoria.
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Per a la resolució de les peticions de targeta d’estacionament de transport col·lectiu, el departament de Benestar Social emetrà un informe justificatiu sobre la necessitat sol·licitud.

Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora del Procediment Administratiu Comú i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podeu interposar els recursos següents:

 1. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

  Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest es resolga, podeu entendre que ha sigut desestimat, i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València.

 2. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Tot això sense perjudici de poder exercitar altre recurs o acció que considereu pertinent.

Diagrama de flux