Descripció

Declaració per part de l’interessat, en la qual exposa que disposa d’una parada al mercat dels dissabtes, amb unes especificacions concretes, i que ha ocorregut una circumstància, pel propi titular o per casos de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica, que impossibilita la continuació a l’activitat d’aquest, i per tant sol·licita una transmissió de aquesta sol·licitud.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Si es tracta de persona física, la persona titular de la concessió, o en cas de la seua defunció, la parella de fet, o els fills.
Si es tracta de persona jurídica, tindran dret preferent a la transmissió de les autoritzacions de què fora titular els que exerciren la venda per compte d’esta i en el seu nom.

Requisits

El nou titular deu complir els mateixos requisits que hauria de complir si fora una nova concessió, els quals son:

 • Estar donat o donada d’alta en el cens d’obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiguen exempts de l’IAE, estar al corrent en el pagament de la tarifa.
 • Estar donat o donada d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.
 • Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió europea, hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i han d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període d’autorització, la persona sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
 • Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en altres normatives que siguen aplicables, la relativa a la higiene, seguretat i solidesa de les instal·lacions.
 • Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions especifiques a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà de l’autoritat sanitària competent.
 • Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç, i aportar-los a requeriment de l’administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d’etiquetatge.
 • Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se’n disposa.
 • Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s’incloguen les dades d’identificació del personal comerciant, producte adquirit i el seu preu.
 • Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil de 150000€ que cobrisca tots els danys que puguen ocasionar pel muntatge de la seua parada al mercadet d’Algemesí
 • Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat
 • Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització

Pel que fa a l’alta en el cens d’obligats tributaris o, si és el cas, a estar al corrent en el pagament de la tarifa de l’impost d’activitats econòmiques quan no n’estiguen exempts, haurà d’acreditar-ho bé el mateix sol·licitant o bé per mitjà d’una autorització a l’ajuntament perquè este verifique el seu compliment.
Si és el cas, les persones que venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o producció pròpia, hauran de declarar la seua condició de tals indicant que es troben en possessió de la documentació oficial probatòria de la seua condició d’agricultor o ramader, els productes que cultiva i els municipis en què s’ubiquen les seues explotacions
Les persones particulars autoritzats per a la venda d’articles usats hauran de declarar responsablement i estar en disposició d’acreditar que estos pertanyen al seu aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda.

 • Dades relatives a la identitat del sol·licitant, a les persones vinculades a ell que col·laboraran en la venda; a l’activitat i als mèrits que si és el cas siguen objecte d’avaluació, d’acord amb el que establisca l’ordenança municipal.
Quan sol·licitar-Ho

Durant tot el any, sempre que no haguera procedit a realitzar una transmissió en l’exercici immediatament anterior.

Documentació a presentar
 • Fotocopia del DNI del nou titular (en cas que aquest no siga el sol·licitant) i del personal al seu servei, si es el cas
 • Dos fotografies actuals mida carnet del nou titular de la parada o del personal al seu servei, si es el cas.
Taxes

Taxa per l’ocupació del domini públic: 0,71€ per metre quadrat i dia. Aquesta taxa es pot pagar en una autoliquidació una vegada al any o domiciliar el pagament en dos rebuts.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

L’ajuntament podrà oposar-se a la transmissió en el cas que comprove que qui es proposa com a nou titular no compleix els requisits establits en la present norma per a l’exercici de la venda no sedentària.
La transmissió s’entendrà que disposa d’una duració de quinze anys des de que es produïsca dita transmissió
En cas de renúncia a una autorització sense que n’existisca cap voluntat de transmissió, l’ajuntament aplicarà el procediment previst per a la provisió de vacants en l’ordenança municipal
Tindran dret preferent a la transmissió de l’autorització el cònjuge o parella de fet, els fills, el personal empleat i altres familiars que col·laboren amb el titular en l’activitat, en cas de persona física.
En cas de persona jurídica, tindran dret preferent els que exerciren la venda per compte del titular i en el seu nom

Termini de resolució i recursos

El termini màxim per a la resolució es de 3 mesos.

Diagrama de flux