Descripció

Emissió d’informació sobre el règim urbanístic aplicable a una parcel·la.
L’ajuntament habilitarà els mitjans necessaris per a proporcionar als ciutadans la informació urbanística general sobre règim urbanístic, examen d’expedients que es troben exposats al públic i situació administrativa d’expedients que es troben en tramitació.
La informació que l’ajuntament proporcione als ciutadans es plasmarà de les formes següents:

 • Informació ordinària
 • Informació escrita genèrica
  • Certificat urbanístic
  • Certificat de compatibilitat previ a la sol·licitud de llicència ambiental
  • Certificat de compatibilitat previ a la comunicació ambiental
 • Assenyalament d’alineacions i rasants
 • Cèdula de Garantia Urbanística.
Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que siga titular dels terrenys

Requisits

La prestació municipal meritarà l’abonament de les taxes que corresponga, en cas que així ho contemple l’Ordenança Fiscal pertinent. Aquest abonament serà previ a l’obtenció d’allò sol·licitat i es formalitzarà per mitjà d’autoliquidació, en l’imprés que serà facilitat pel Departament d’Urbanisme.
Si es sol·licita la copa d’un projecte d’edificació s’haurà d’acreditar la condició d’interessat en les dependències municipals. El dret de informació no compren obtindre copia de la totalitat del document, sinó la seua consulta i copia de la memòria o de un document gràfic concret.
Quant es tracte d’informació escrita genèrica i específica, junt a la sol·licitud s’haurà de presentar plànol de situació a escala suficient per a la seua comprensió. Depenent de l’entitat de la consulta se sol·licitarà documentació gràfica addicional
Dins del termini de vigència de la Cèdula de Garantia Urbanística, el promotor, amb la ratificació expressa del titular de la parcel·la, si no es tracta de la mateixa persona, haurà de sol·licitar la llicència d’obres i garantir, si es el cas, l’execució de les obres d’urbanització pendents de realitzar.
L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà incompliment del deure d’edificació per la qual cosa aquesta parcel·la quedaria sotmesa al règim d’edificació o rehabilitació forçosa.

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any

Documentació a presentar
 • Justificant del pagament de les taxes corresponents
 • Plànols d’emplaçament de la finca sobre la qual se sol·licita la informació
Taxes
 • Informació urbanística, sol·licitud de visita de tècnics, incloent-hi la redacció d’un informe tècnic: 10,40€
 • Expedició de cèdula de garantia urbanística: 60,10€
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

Per l’obtenció de informació escrita genèrica, junt a la sol·licitud s’haurà de presentar plànol de situació a escala suficient per a la seua comprensió. Depenent de l’entitat de la consulta se sol·licitarà documentació gràfica addicional.
La Cèdula de Garantia urbanística es sol·licitarà per qui resulte interessat a promoure l’edificació, amb la ratificació expressa del titular del terreny i contindrà els punts següents:

 • Localització de la parcel·la
 • Classificació urbanística
 • Qualificació urbanística amb indicació concreta de l’ús i aprofitament assignats.
 • Condicions que ha de complir la parcel·la per a la seua conversió en solar, si encara no ho fóra.

Quan així se sol·licite per l’interessat, el Departament d’Urbanisme a la vista de la documentació aportada per l’interessat plasmarà gràficament les alineacions i rasants que afecten qualsevol parcel·la que les tinga establides.

Termini de resolució i recursos

Depenent de la informació que es sol·licite el termini varia:

 • Si es tracta de informació ordinària, el termini serà de 10 dies des de l’abonament de les taxes corresponents
 • Si es tracta de informació escrita genèrica, el termini serà de 15 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud
 • Si es tracta de Assenyalament d’alineacions i rasants, el termini serà de 7 dies des de la recepció de la sol·licitud
 • Si es tracta de Cèdula de Garantia Urbanística, el termini màxim serà d’un mes des de la recepció de la sol·licitud
Impresos
Diagrama de flux