Descripció
Es defineixen tres tipus de places d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda:

 • Tipus 1. Places de rotació sense limitació horària L’Ajuntament d’Algemesí reservarà places d’estacionament per als vehicles utilitzats per titulars de TE(Targeta d’Estacionament), prop d’edificis públics; centres culturals públics o privats; espais d’oci com ara places, parcs i jardins públics; centres de salut i clíniques públiques o privades; així com en aquells altres llocs on es comprove que és necessari. Els dits estacionaments s’ubicaran en vies o espais públics, zones d’estacionament regulat sota control horari i en garatges públics gestionats directament o indirectament per l’Ajuntament en règim de rotació, en el lloc més pròxim possible als accessos de vianants o itineraris accessibles.
 • Tipus 2. Places reservades en centres de treball i educatius Els ocupadors o responsables de centres educatius que tinguen entre el personal de la seua empresa alguna persona titular de la TE podran sol·licitar places d’estacionament pròximes al centre de treball o escolar, en cas que no siga possible esta reserva en les instal·lacions pròpies, després de la prèvia petició del responsable de l’empresa que acreditarà la relació laboral, professional o educativa, així com una còpia compulsada de la TE del treballador. La Policia Local realitzarà un informe del lloc adequat de la via pública per a la reserva.
 • Tipus 3. Places personalitzades. Els titulars de TE afectats de greus problemes de mobilitat podran sol·licitar una reserva personalitzada d’una plaça d’estacionament en la via pública, segons la regulació establida en el capítol IV de l’Ordenança anomenada mes endavant.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Els titulars de TE amb greus problemes de mobilitat, usuaris de vehicle de la seua propietat o de membre de la seua unitat de convivència, disposaran d’una plaça d’estacionament reservada, degudament senyalitzada, en el lloc més pròxim al domicili o lloc de treball o estudi que les característiques de la via pública permeten. A estos efectes, s’entenen com a persones amb molt greus problemes de mobilitat les que compleixen els requisits de l’article següent.
Requisits
Per a la concessió de la reserva de plaça d’estacionament individual a les persones amb discapacitat i amb greus problemes de mobilitat caldrà complir els requisits següents:

 • Estar empadronat a Algemesí.
 • Si el conductor és la persona discapacitada, el grau de minusvalidesa definitiva haurà de ser igual o superior al 75% i la puntuació obtinguda en el barem de mobilitat serà igual o superior a 7 punts.
 • Si no condueix la persona discapacitada, a més dels requisits de l’apartat anterior, haurà de tindre valorada positivament la necessitat assistència de tercera persona amb caràcter definitiu amb una puntuació igual o superior a 15 punts.
 • No disposar de plaça de garatge en propietat o de lloguer el sol·licitant i els membres de la seua unitat familiar (que conviuen en el mateix domicili units per relació de parentiu fins al segon grau). En tots els casos, el departament de Benestar Social emetrà un informe social vinculant sobre la situació sociofamiliar, econòmica i laboral del sol·licitant, on valorarà la conveniència de la reserva de plaça d’estacionament, com a mesura d’integració sociolaboral.
Quan sol·licitar-Ho
En qualsevol moment al llarg de l’any.
Documentació a presentar
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Original i còpia del Certificat de discapacitat del sol·licitant.
 • Original i còpia del certificat de mobilitat del sol·licitant (estos dos últims documents es poden unir en un només)
 • Permís de circulació del vehicle per al qual se sol·licita la plaça.
 • Certificat d’empadronament i convivència del sol·licitant.
 • Certificat del cadastre sobre béns de naturalesa urbana de tots els membres de la unitat familiar. -Acreditació del lloc de treball o estudis, si escau.
 • Permís de conducció, si el sol·licitant és el conductor.
Taxes
No té taxes associades
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
 1. La concessió de la reserva dependrà de l’espai disponible en el carrer i les característiques de la zona. El lloc de la plaça es determinarà en funció de les característiques de la via en cada cas i el més pròxim possible al domicili del sol·licitant.
 2. Els autoritzats tenen l’obligació de retirar el vehicle quan afecte itineraris o estiguen en àrea d’influència de la celebració d’actes en la via pública, quan siga requerit per a això pels agents de la Policia Local i en altres circumstàncies especials.
 3. La senyalització es farà d’acord amb l’article 12, tipus 3, i constarà la matrícula del vehicle autoritzat en la senyalització vertical.
 4. El titular de la plaça d’estacionament reservada podrà fer ús d’esta sense limitació horària.
 5. El cost de l’esmentada senyalització serà a càrrec del beneficiari per mitjà de la corresponent taxa. Estaran exempts d’esta taxa els sol·licitants la unitat familiar dels quals compte amb uns ingressos econòmics anuals iguals o inferiors al doble del salari mínim interprofessional, fixat per a eixe any.
 6. L’Ajuntament es reserva la potestat d’introduir qualsevol canvi o modificació en la llicència concedida; i inclús, a la seua cancel·lació o cessament, en funció dels interessos generals, així com de les variables exigències de l’ordenació del trànsit de vehicles i vianants.
 7. La duració de la reserva d’estacionament serà d’un any a comptar de la data de la resolució. Transcorregut este temps, el titular d’esta haurà de justificar que persisteixen les condicions que van originar la concessió de la plaça, per mitjà de la presentació de la documentació de la sol·licitud inicial un mes abans de la seua caducitat.
Termini de resolució i recursos
El Departament de Benestar Social, en coordinació amb la Policia Local, tramitarà l’expedient, emetrà un informe tècnic i elevarà a l’Alcaldia la proposta de resolució mitjançant un decret d’Alcaldia o de la regidoria amb competències en esta matèria es concedirà la reserva si és procedent, i es notificarà als interessats i als servicis municipals afectats, coordinant el seu compliment. El departament de la Policia Local comprovarà que tots els requisits corresponents a les autoritzacions administratives per a circular són correctes i, en cas de resolució favorable, procedirà a delimitar la reserva d’estacionament de la manera més adequada a les exigències de la via.
Contra l’acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora del Procediment Administratiu Comú i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podeu interposar els recursos següents:

 1. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
  Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest es resolga, podeu entendre que ha sigut desestimat, i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València.
 2. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Tot això sense perjudici de poder exercitar altre recurs o acció que considereu pertinent.

Diagrama de flux