Descripció
El SAD facilitarà totes o algunes de les tasques següents, amb la prèvia prescripció del tècnic responsable del servei:

 1. Atencions domèstiques
 2. Activitats de acompanyament
 3. Serveis i cures d’atenció
 4. Condicionament de la vivenda
 5. Suport social i educatiu
 6. Suport a l’estructuració familiar
 7. Suport de caràcter sociosanitari
 8. Tasques de caràcter psicosocial
Qui Ho Pot Sol·licitar?
El servei es prestarà a les unitats familiars que sol·liciten la seua concessió per a l’atenció de:

 1. Persones majors amb dificultats d’autonomia personal
 2. Persones amb algun tipus de discapacitat
 3. Famílies amb menors en situació de risc social o desprotecció
 4. Famílies amb problemàtiques sociosanitàries especials

Són potencials usuaris del SAD totes aquelles persones que, trobant-se en situació d’especial necessitat, residisquen en el terme municipal d’Algemesí i complisquen els requisits establits en el seguent apartat

Requisits
Les possibles persones beneficiàries del SAD hauran de complir els requisits següents:

 1. Estar empadronat en el terme municipal d’Algemesí almenys 1 any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. Obtindre la valoració mínima de 6 punts segons el barem recollit en l’annex I de la present ordenança.
 3. No incórrer en cap incompatibilitat amb les prestacions i serveis del Sistema d’Autonomia i Atenció a persones en situació de dependència, segons els termes regulats en els apartats següents:
  • El SAD serà compatible amb els serveis i prestacions del Sistema de Autonomia i Atenció a la Dependència, recollits a l’empara de la Llei 29/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a persones en situació de Dependència: serveis i prestacions d’autonomia personal, teleassistència, centres de dia i prestació econòmica vinculada a centre de dia; i incompatible amb els restants.
  • Les persones usuàries del SAD als qui amb posterioritat se’ls reconeguen els serveis o prestacions del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència que resulten incompatibles segons l’apartat anterior, deixaran de beneficiar-se del SAD el primer dia del mes següent al de l’efectivitat de tals serveis o prestacions. De la mateixa forma, es produirà el cessament del SAD si s’ha reconegut la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, encara que siga en la seua quantia mínima, excepte si hi ha un informe tècnic motivat per part del personal tècnic responsable del SAD que recomane la continuïtat del servei. Esta situació es produirà, únicament, en casos excepcionals.
  • En casos de famílies amb menors o discapacitats en situació de risc o de desemparament:
   • L’expedient podrà iniciar-se d’ofici a proposta de un professional dels Serveis Socials General i/o Específics i caldrà que les possibles persones beneficiàries del SAD complisquen el requisit d’empadronament en el terme municipal d’Algemesí.
   • Així mateix hauran de complir al menys un dels requisits següents:
    1. Unitats familiars amb menors en situació de risc i/o en situació de desprotecció social.
    2. Unitats familiars amb persones amb discapacitat que necessiten d’una intervenció socioeducativa.
    3. Qualsevol altra unitat familiar en què es detecte la necessitat d’un suport psicosocial.
Quan sol·licitar-Ho
En qualsevol moment, qualsevol persona interessada en la prestació del SAD presentarà una sol·licitud ajustada al model
Documentació a presentar
 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona que la sol·licita i de les persones que conformen la unitat de convivència, si és el cas.
 2. Si existeix representació legal de la persona que la sol·licita, haurà d’aportar els documents acreditatius d’esta condició, és a dir, la sentència judicial d’incapacitació legal.
 3. Fotocòpia del SIP de la persona que la sol·licita i de les persones que conformen la unitat de convivència, si és el cas.
 4. Fotocòpia del llibre de família en cas de que les persones beneficiàries siguen menors d’edat.
 5. Certificat de discapacitat.
 6. Informes mèdics i/o psicològics emesos en un termini inferior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, en els quals consten el diagnòstic i el tractament actual. Així mateix, s’hi podran aportar informes emesos per metges especialistes.
 7. Certificat d’ingressos provinents de salaris, pensions, terminis fixos, depòsits bancaris, etc. de la persona que la sol·licita, i de la resta de la unitat de convivència, expedits per l’organisme competent.
 8. Fotocòpia de l’última declaració de la renda, o bé el certificat de no estar obligat a presentar-la, de la persona interessada i dels membres de la seua unitat de convivència.
 9. Així mateix, es podrà sol·licitar qualsevol documentació que l’equip municipal de Serveis Socials del programa corresponent considere que pot contribuir a avaluar i/o justificar la situació i siga d’interés per a la correcta valoració de l’expedient
Taxes
No té taxes associades
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 1. En el desenvolupament del servei ha de col·laborar activament la persona beneficiària, dins de les seues possibilitats, la seua unitat familiar i, si és el cas, altres familiars de la forma en què els resulte possible.
 2. Quan existisquen descendents o ascendents de primer grau, sempre que residisquen en la mateixa localitat o en una localitat propera al terme municipal d’Algemesí, estos prestaran les tasques de caràcter domèstic, social o rehabilitador. No obstant, si per part dels descendents o ascendents de primer grau es justifica de forma deguda la impossibilitat física, psíquica o econòmica d’atendre, i amb el previ informe tècnic, es podrà valorar la possibilitat de concedir estos serveis.
 3. Quan s’aprecie l’existència de familiars obligats a prestar atenció i/o aliments, segons l’article 143 del Codi civil, els qual, encara que es troben en disposició de complir amb el citat precepte legal, mantenen en situació d’abandonament la persona beneficiària del servei, es donarà compte al ministeri fiscal, als efectes previnguts per el tercer paràgraf de l’article 148 del Codi civil. En tal cas, amb el previ informe tècnic, es podrà valorar la possibilitat de concedir els serveis de caràcter domèstic, social i rehabilitador a què es refereix l’apartat anterior.
Informació complementària
Les persones usuàries, o en el seu cas familiars, podran formular queixes o reclamacions a la administració municipal, que haurà de resoldre de conformitat amb l’article 42 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. «Article 42. Obligació de resoldre. 1. L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa respecte a qualsevol sol·licitud que formulen les persones interessades, així com en els procediments iniciats d’ofici la instrucció i resolució dels quals afecte la ciutadania o qualsevol persona interessada. Estan exceptuats d’esta obligació els procediments en què es produïsca la prescripció, la caducitat, la renúncia o el desistiment en el termes previstos en esta llei, així com els relatius a l’exercici dels drets que només ha de ser objecte de comunicació i aquells en què s’haja produït la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment».
Termini de resolució i recursos
 1. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment de concessió del servei d’ajuda a domicili en règim de concurrència competitiva. Esta resolució posarà fi a la via administrativa.
 2. La resolució de la concessió ha de ser motivada i s’hi es farà constar a les persones beneficiàries el temps de dedicació del servei.
 3. El termini màxim per a resoldre una sol·licitud serà d’un mes, comptat des de la data de presentació de la sol·licitud junt amb tota la documentació necessària. Una vegada passat este termini sense que haja recaigut cap resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
 4. La resolució relativa al SAD podrà ser favorable a la concessió del servei o desfavorable a esta concessió; en este últim cas suposarà la denegació de la sol·licitud. Així mateix, també es podran adoptar resolucions que impliquen modificacions en la prestació del servei, tals com aplicacions o reduccions, ja siga d’ofici o a instància de part, una vegada iniciat el servei.
 5. La notificació de la concessió a la persona interessada no implicarà la immediata prestació del servei, que quedarà subjecte a la disponibilitat del servei.
 6. En aquells casos urgents, que aprecie el tècnic responsable del servei, podrà començar a prestar-se el servei de forma immediata, una vegada que este valore la necessitat, amb la conformitat del responsable de la Regidoria de Benestar Social.
 7. De les resolucions que s’adopten, se’n donarà compte a la comissió informativa competent en la matèria.
  Contra l’acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora del Procediment Administratiu Comú i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podeu interposar els recursos següents:
  • Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest es resolga, podeu entendre que ha sigut desestimat, i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València.

  • Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.
   Tot això sense perjudici de poder exercitar altre recurs o acció que considereu pertinent.
Impresos
 • Sol·licitud Normalitzada
Diagrama de flux