Descripció

Sol·licitud d’ús dels espais culturals municipals amb l’objectiu de desenvolupar accions cíviques, socials, culturals i d’altres que tinguen interès públic.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Usuaris dels espais culturals d’Algemesí: Regidories, associacions, entitats publiques i privades, persones físiques o jurídiques.

Quan sol·licitar-Ho

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit, seguint el model, amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies naturals i dirigida a la regidoria responsable del espai.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud d’ús
• Si és el cas, si se sol·licita l’ús d’una instal·lació per a un espectacle o una activitat de pública concurrència, caldrà presentar un contracte d’assegurança de responsabilitat civil prèviament a l’autorització de l’ús per part de l’Ajuntament.

Taxes

Els preus de les diferents taxes estan establerts a la ordenança fiscal 3.8.8 reguladora de la taxa per utilització o aprofitament de les instal·lacions culturals i cíviques de l’ajuntament. I depenen del espai que es vuiga gastar i de de la durada de les activitats.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  1. Presentació de sol·licitud
  2. Les persones físiques podran presentar sol·licitud a través de mitjans electrònics en la seu electrònica de l’Ajuntament, o de manera presencial al Dial de l’Ajuntament.
    Totes les entitats i associacions (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica), obligatòriament, hauran de relacionar-se amb l’administració, a través de mitjans electrònics, per la qual cosa es requerirà la firma electrònica de l’associació o del seu representant legal.
  3. Presentació declaració de responsable (després de rebre l’autorització de l’ús de l’espai)
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 5 dies laborals.

Impresos
Diagrama de flux