Descripció

Atorgament d’ajudes als centres escolars públics i privats concertats d’Algemesí, per a complementar les ajudes per a la renovació i reposició de llibres de text i material curricular atorgades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Tots els centres escolars públics i privats concertats d’Algemesí, que imparteixen Primària i Secundària

Requisits
 • Ser centres escolars d’Algemesí de Primària i Secundària
 • Estar al corrent dels pagaments o obligacions tributàries municipals, autonòmiques i estatals, així com les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Comptar en un Banc de llibres al centre
Quan sol·licitar-Ho

L’expedient s’iniciarà d’ofici i la presentació vindrà establida en la proposta d’atorgament

Documentació a presentar

SOL·LICITUD

 • Sol·licitud subvenció
 • Declaració responsable
 • Manteniment de tercers
 • Programa d’activitats
 • Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributaria i la Seguretat Social

JUSTIFICACIÓ

 • Memòria de les activitats realitzades
 • Declaració responsable
 • Relació d’ingressos i despeses
 • Factures
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud de la subvenció
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
 • Remetre compte justificatiu de la subvenció atorgada abans del 15 de desembre.
Informació complementària

D’acord amb l’article 14. 2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les entitats i associacions (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica), obligatòriament, hauran de relacionar-se amb l’administració, a través de mitjans electrònics, per la qual cosa es requerirà la firma electrònica de l’associació o del seu representant legal.

La presentació de documentació es farà obligatòriament per seu electrònica (sede.algemesí.es).

Haurà així també d’indicar-se si s’ha percebut o no subvenció d’altre organisme públic, i en cas afirmatiu, indicar la quantitat, que sumada a la que es va a percebre de l’ajuntament, no superara el cos total de l’activitat.

Termini de resolució i recursos

El termini vindrà establit en la proposta d’atorgament

Impresos
Diagrama de flux