Descripció

Concedir una ajuda econòmica, als centres escolars d’Algemesí, que han implementat la jornada continua, i així, poder desenvolupar part de les activitats del temps lliure de l’alumnat.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Ajuda nominativa als centres escolars d’Algemesí, que han implementat la jornada continua

Requisits

Ser centre escolar amb jornada continua
Subvenció establida en les bases d’execució del pressupost vigent

Quan sol·licitar-Ho

L’expedient s’iniciarà d’ofici i la presentació vindrà establida en la proposta d’atorgament.

Documentació a presentar

SOL·LICITUD

 • Sol·licitud subvenció
 • Declaració responsable
 • Manteniment de tercers
 • Programa d’activitats
 • Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributaria i la Seguretat Social

JUSTIFICACIÓ

 • Memòria de les activitats realitzades
 • Declaració responsable
 • Relació d’ingressos i despeses
 • Factures
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud de la subvenció
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
 • Remetre compte justificatiu de la subvenció atorgada abans del 15 de desembre.
Informació complementària

D’acord amb l’article 14. 2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les entitats i associacions (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica), obligatòriament, hauran de relacionar-se amb l’administració, a través de mitjans electrònics, per la qual cosa es requerirà la firma electrònica de l’associació o del seu representant legal.

La presentació de documentació es farà obligatòriament per seu electrònica sede.algemesi.es.

Termini de resolució i recursos
 • Termini de presentació del compte justificatiu 15 de desembre de l’any en curs.
 • Termini de resolució 31 de desembre de l’any en curs
Impresos
Diagrama de flux

Ordenances

No te associades