Descripció
Sol·licitud subvencions per a la realització d’activitats culturals. Poden ser de dos tipus:

 • Subvencions nominatives: Aquelles ajudes que estan incloses en les bases d’execució dels Pressupostos Municipals.
 • Subvencions concurrència competitiva
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Associacions donades d’alta al Registre Municipal d’Associacions
Quan sol·licitar-Ho
L’ajuntament pot iniciar l’expedient d’atorgament d’ofici o a instància de l’interessat:

 • Si s’inicia d’ofici, en el cas de les subvencions nominatives, la presentació vindrà establida en la proposta d’atorgament.
 • Si s’inicia a instància de l’interessat, es podrà sol·licitar en qualsevol moment al llarg de l’any, o d’acord amb el termini marcat en les bases de la convocatòria.
Documentació a presentar
SOL·LICITUD

 • Sol·licitud subvenció
 • Declaració responsable
 • Manteniment de tercers
 • Programa d’activitats
 • Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributaria i la Seguretat Social

JUSTIFICACIÓ

 • Memòria de les activitats realitzades
 • Declaració responsable
 • Relació d’ingressos i despeses
 • Factures
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud de la subvenció
 • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
 • Remetre compte justificatiu de la subvenció atorgada abans de l’1 de desembre.
Informació complementària

D’acord amb l’article 14. 2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les entitats i associacions (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica), obligatòriament, hauran de relacionar-se amb l’administració, a través de mitjans electrònics, per la qual cosa es requerirà la firma electrònica de l’associació o del seu representant legal.

La presentació de documentació es farà obligatòriament per seu electrònica (sede.algemesí.es).

Termini de resolució i recursos

Termini de presentació del compte justificatiu 1 de desembre, de l’any en curs.

Termini de resolució 31 de desembre de l’any en curs

Impresos
 • Sol·licitud subvenció
 • Declaració responsable
 • Manteniment tercers
 • Compte justificatiu
Diagrama de flux
Ordenances

No té associades