Descripció

Es la comunicació de transmissió o canvi de titularitat d’aquelles activitats que tenen escassa incidència ambiental, i per tant, es classifiquen com innòcues ja que compleixen tots els condicionants de l’annexe III de la Llei 6/2014 de 25 de juliol

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns i la resta d’entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en l’exercici d’una activitat subjecta al règim de comunicació d’activitat innòcua en un establiment que ja compte amb la llicència preceptiva, de manera que passant qualsevol d’estes passe a ser-ne la titular.

Requisits

L’establiment ha de comptar amb l’oportuna llicència o comunicació d’activitat innòcua per a l’exercici de l’activitat que es pretén exercir.

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any, dintre d’un mes des de que s’haja formalitzat la transmissió acompanyant títol o document admissible en dret que l’acredite.

Documentació a presentar

Si el sol·licitant es persona física:

 • DNI

Si el sol·licitant és una Societat:

 • Escriptura de constitució de la SocietatEscriptura de poders.
 • Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància

Si el sol·licitant és una Comunitat de Béns

 • Contracte de constitució de la Comunitat de Béns.
 • Hauran de subscriure la instància tots els *comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos.

En cas de defunció del/de l’anterior titular amb testament

 • Copia del testament
 • Escriptura de partició d’herència
 • Renuncia de les altres persones hereves a favor de la nova titular

En cas de defunció del/de l’anterior titular sense testament

 • Certificat de defunció
 • Certificat de la Direcció general de Registres i *Notariado d’Últimes Voluntats
 • Declaració judicial o notarial de les persones hereves
 • Renúncia de les altres persones hereves a favor de la nova titular
 • Còpia de la llicència de l’anterior titular.
 • Document subscrit per l’anterior titular on consta la transmissió de la llicència a favor de la persona Interessada.
 • Títol o document en virtut del qual s’haja produït la transmissió
 • Plànol de distribució actual del local, amb indicació de les instal·lacions.
 • Autoliquidació
 • Còpia del rebut de l’IBI o Referència Cadastral
Taxes

Taxa per canvi de titularitat es fixa: 109,70€

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini,
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària

En cas d’incompliment per l’anterior o el nou titular, de la seua respectiva obligació de comunicació, es considera infracció greu conforme a allò previst en l’article 93.3, lletra g, de la llei 6/2014

Termini de resolució i recursos

3 Mesos des de l’inici de l’expedient

Impresos
Diagrama de flux