Descripció
Sol·licitud mitjançant la qual un interessat manifesta que vol canviar una llicencia d’activitat al seu nom, el qual deurà desenvolupar la mateixa activitat
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns i la resta d’entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en l’exercici d’una activitat subjecta al règim de llicencia ambiental en un establiment que ja compte amb la llicència preceptiva, de manera que passant qualsevol d’estes passe a ser-ne la titular.
Requisits
L’establiment ha de comptar amb l’oportuna llicència per a l’exercici de l’activitat que es pretén exercir.
Quan sol·licitar-Ho
Durant tot l’any, dintre d’un mes des de que s’haja formalitzat la transmissió acompanyant títol o document admissible en dret que l’acredite.
Documentació a presentar
Si el sol·licitant es persona física:

 • DNI

Si el sol·licitant és una Societat:

 • Escriptura de constitució de la SocietatEscriptura de poders.
 • Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància

Si el sol·licitant és una Comunitat de Béns

 • Contracte de constitució de la Comunitat de Béns.
 • Hauran de subscriure la instància tots els *comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos.

En cas de defunció del/de l’anterior titular amb testament

 • Copia del testament
 • Escriptura de partició d’herència
 • Renuncia de les altres persones hereves a favor de la nova titular

En cas de defunció del/de l’anterior titular sense testament

 • Certificat de defunció
 • Certificat de la Direcció general de Registres i *Notariado d’Últimes Voluntats
 • Declaració judicial o notarial de les persones hereves
 • Renúncia de les altres persones hereves a favor de la nova titular

En tot cas

 • Còpia de la llicència de l’anterior titular.
 • Document subscrit per l’anterior titular on consta la transmissió de la llicència a favor de la persona Interessada.
 • Plànol de distribució actual del local, amb indicació de les instal·lacions.
 • Títol o document en virtut del qual s’haja produït la transmissió
 • Certificat subscrit per tècnic competent acreditatiu del bon funcionament de les instal·lacions i vigència de les mesures correctores
 • Autoliquidació
 • Còpia del rebut de l’IBI o Referència Cadastral
Taxes
Taxa per canvi de titularitat es fixa: 109,70€
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, de qualsevol de les formes següents:
  • On-line
   Presentació en seu electrònica, amb firma electrònica, al següent enllaç: sede.algemesi.es (Tindre prèviament preparada i escanejada dels originals la documentació corresponent)
  • Presencial
   Presentant la sol·licitud i documentació en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major, 3, en horari d’oficina, o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Informació complementària
Termini de resolució i recursos
El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà entendre desestimat el recurs, segons l’establert en l’art. 122 de la llei 39/2015 de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Impresos
Diagrama de flux