Descripció

Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol modificar l’amplària del permís per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona que tinga concedida una sol·licitud per pas permanent.

Requisits
 • S’haurà de sol·licitar prèviament la llicència corresponent segons els models aprovats per l’ajuntament en el manual de qualitat del DIAL
 • S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
Quan sol·licitar-Ho

Petició dels interessat mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans.

Documentació a presentar
 • Justificant acreditatiu d’haver realitzat l’ingrés previ de la taxa per la tramitació de l’expedient.
 • Fotocòpia de l’últim rebut de la taxa per pas permanent a l’immoble referit.
Taxes
 • Taxa per la tramitació de l’expedient: 22,00€
 • Tarifa mínima fins a 3 metres lineals a l’any: 88,00€
 • Per cada metre lineal de mes, a l’any: 29,33€
 • Les tarifes assenyalades s’incrementaran multiplicant els següents coeficients atenent a la capacitat del local segons les places de vehicles que es depositen en el local:
  • de 3 a 5 vehicles: es multiplicara per 1,5
  • de 6 a 10 vehicles: 2
  • de 11 a 25 vehicles: 3
  • de més de 25 vehicles: 4
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar a la seu, mitjançant tramitació presencial (per a persones físiques únicament) aportant la documentació necessària al DIAL o mitjançant tramitació telemàtica (Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques) a la seu de l’ajuntament.
Informació complementària
Termini de resolució i recursos
Termini màxim de resolució: 6 mesos
Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d’interposició: dos mesos)

Silenci Administratiu: Desestimatori

Diagrama de flux