Descripció

Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol donar de baixa el permís que te concedit per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Els propietaris de les finques i/o locals a que donen accés les susdites entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si fa el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris; i en tal concepte vindran obligats a formular la sol·licitud, al pagament de la taxa i resta d’obligacions formals inherents a la gestió d’esta taxa

Requisits
 • S’haurà de sol·licitar prèviament la llicència corresponent segons els models aprovats per l’ajuntament en el manual de qualitat del DIAL
 • S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Els titulars hauran de domiciliar els pagaments en una institució financera aportant l’oportuna orde de domiciliació de pagament.
Quan sol·licitar-Ho

Es pot sol·licitar durant tot l’any.

Documentació a presentar
 • Sol·licitud
 • Fotocòpia de l’últim rebut de la taxa per pas permanent a l’immoble referit
 • Justificant acreditatiu d’haver realitzat l’ingrés previ de la taxa per la tramitació de l’expedient
Taxes

Es liquidarà la quota que corresponga als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origine la baixa i tindrà efectes a partir del trimestre següent al de la data en què es formule la sol·licitud.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar a la seu, mitjançant tramitació presencial (per a persones físiques únicament) aportant la documentació necessària al DIAL o mitjançant tramitació telemàtica (Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques) a la seu de l’ajuntament.
Informació complementària

A la documentació a aportar deurà aportar ames, la Referencia Cadastral del garatge per al qual es va a tramitar la sol·licitud.
No estan obligats al pagament de les taxes, amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, en les utilitzacions o aprofitaments següents:

 • Els aprofitaments, els titulars dels quals siguen l’Estat, la Comunitat Autònoma, la Diputació Provincial i l’Ajuntament no estaran obligats al pagament d’estes taxes per aprofitaments inherents a serveis públics de comunicacions que exploten directament i per tots el que interessen a la seguretat i defensa nacional.
 • Els aprofitaments atorgats a favor d’establiments sanitaris de la Seguretat Social.
 • Entitats socials, benèfiques, culturals o d’interés públic que el Ple de l’Ajuntament acorde.
Termini de resolució i recursos

Termini màxim de resolució: 6 mesos
Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d’interposició: dos mesos)

Silenci Administratiu: Desestimatori

Impresos
 • Sol·licitud
Diagrama de flux