Descripció
Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol reservar una zona en la via pública per a la càrrega i descarrega de mercaderies i objectes de qualsevol tipus.
Qui Ho Pot Sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que requerisca d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies u objectes de qualsevol tipus
Requisits
 • S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Els titulars hauran de domiciliar els pagaments en una institució financera aportant l’oportuna orde de domiciliació de pagament.
Quan sol·licitar-Ho
Petició dels interessat mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans.
Documentació a presentar
 • Justificant acreditatiu d’haver realitzat l’ingrés previ de la taxa per la tramitació de l’expedient.
 • Sol·licitud
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’IAE o en el seu defecte fotocòpia alta de l’IAE
 • Croquis de localització
Taxes
 • Taxa per la tramitació de l’expedient: 22,00€
 • Reserves permanents metre lineal al semestre: en carrers de 1ª categoria (els inclosos en la zona denominada nucli antic) 23,00€ i en carrers de 2ª categoria (els no inclosos en l’anterior) 15,75€
 • Reserves per cada hora diària (entre les 7 a 20 hores) per metre lineal al semestre: en carrers de 1ª categoria 2,00€ i en carrers de 2ª categoria 1,30€
 • Costos de la placa i la seua instal·lació, que seran abonats una vegada al atorgar-se l’autorització, els quals ascendeixen a 225,00€
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar a la seu, mitjançant tramitació presencial (per a persones físiques únicament) aportant la documentació necessària al DIAL o mitjançant tramitació telemàtica (Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques) a la seu de l’ajuntament.
Informació complementària
A la documentació a aportar deurà indicar ames, el carrer i numero, la longitud, la localització i l’horari de la zona a reservar
S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de qualsevol altra classe, de caràcter municipal, imposades per les disposicions vigents. L’incompliment d’este requisit podrà donar lloc a la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que procedisquen per ocupacions sense la preceptiva autorització.
En els casos en què l’autorització comporta la pròrroga, els titulars hauran de domiciliar els pagaments en una institució financera, aportant l’oportú número de compte.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:

 • En els supòsits d’altes per inici de l’ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què te lloc l’alta.
 • En cas de baixes de l’ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota que corresponga als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origine la baixa.
Termini de resolució i recursos
Termini màxim de resolució: 6 mesos
Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d’interposició: dos mesos)

Silenci Administratiu: Desestimatori

Impresos
Diagrama de flux