Descripció

Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol poder gaudir d’un permís per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Els propietaris de les finques i/o locals a que donen accés les susdites entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si fa el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris; i en tal concepte vindran obligats a formular la sol·licitud, al pagament de la taxa i resta d’obligacions formals inherents a la gestió d’esta taxa

Requisits
 • S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Els titulars hauran de domiciliar els pagaments en una institució financera aportant l’oportuna orde de domiciliació de pagament.
Quan sol·licitar-Ho

Petició dels interessat mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans.

Documentació a presentar
 • Justificant acreditatiu d’haver realitzat l’ingrés previ de la taxa per la tramitació de l’expedient.
 • En cas de nova adquisició haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de compra-venda de l’immoble.
 • Fotografia de l’interior del local
 • Domiciliació bancària per als pròxims rebuts de la taxa de pas permanent.
 • Croquis de localització, sols en els casos de més d’un accés.
 • Justificant d’utilització de cadira de rodes, sols en els casos de gual de caràcter social
Taxes
 • Taxa per la tramitació de l’expedient: 22,00€
 • Tarifa mínima fins a 3 metres lineals a l’any: 88,00€
 • Per cada metre lineal de mes, a l’any: 29,33€, aplicant-se l’alíquota que corresponga en el supòsits de decimals inferiors al metre.
 • Les tarifes assenyalades s’incrementaran multiplicant els següents coeficients atenent a la capacitat del local segons les places de vehicles que es depositen en el local:
  • de 3 a 5 vehicles: es multiplicara per 1,5
  • de 6 a 10 vehicles: 2
  • de 11 a 25 vehicles: 3
  • de més de 25 vehicles: 4
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar a la seu, mitjançant tramitació presencial (per a persones físiques únicament) aportant la documentació necessària al DIAL o mitjançant tramitació telemàtica (Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques) a la seu de l’ajuntament.
Informació complementària

A la documentació a aportar deurà aportar ames, la Referencia Cadastral del garatge per al qual es va a tramitar la sol·licitud.
No estan obligats al pagament de les taxes les utilitzacions o aprofitaments següents:

 • Els aprofitaments, els titulars dels quals siguen l’Estat, la Comunitat Autònoma, la Diputació Provincial i l’Ajuntament no estaran obligats al pagament d’estes taxes per aprofitaments inherents a serveis públics de comunicacions que exploten directament i per tots els que interessen a la seguretat i defensa nacional
 • Els aprofitaments atorgats a favor d’establiment sanitaris de la Seguretat Social.
 • Entitats socials, benèfiques, culturals o d’interés públic que el ple de l’ajuntament acorde
  Per a l’aplicació de les tarifes hi ha de tindre en compte els següents criteris:
 • Es prendrà com a base l’amplària de la porta d’accés al local, en el suposat que l’entrada no estiga en la línia de façana la longitud de computarà en el punt de major amplària de l’aprofitament.
 • Es podrà autoritzar una longitud major d’aprofitament en els casos que hi haja raons, degudament provades, i a fi de permetre el radi de gir necessari per a l’accés dels vehicles.
 • El nombre de vehicles es determinarà segons les places d’aparcament existents en el local que consten en les llicències urbanístiques atorgades, en cas contrari, es prendrà com a dimensió 10 m2 útils per cada una; contra esta presumpció, els subjectes passius podran aportar prova en contrari atenent les condicions de maniobrabilitat i dimensions del local.
 • En els aprofitaments ocasionats per activitats comercials o industrials, la capacitat del local es dimensionarà per la superfície d’aparcament, al respecte no es tindrà en compte els vehicles que són objecte d’exposició per al comerç o de reparació.
 • En casos excepcionals, atenent a raons socials degudament acreditades en l’expedient, podrà atorgar-se llicència de gual d’ús permanent per a facilitar l’accés a l’immoble en què residisquen persones amb minusvalidesa en cadira de rodes, amb una amplària entre 1,00 metre lineal i no excedir de 1,25, amb una tarifa de 30 € metre lineal a l’any, aplicant-se l’alíquota que corresponga en el supòsits de decimals inferiors al metre. Respecte a la senyalització, la placa de gual serà instal·lada en la façana i els rastells seran pintats de color blau i groc.
 • El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
  • En els supòsits d’altes per inici de l’ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
  • En cas de baixes de l’ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota que corresponga als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origine la baixa.
Termini de resolució i recursos

Termini màxim de resolució: 6 mesos
Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d’interposició: dos mesos)

Silenci Administratiu: Desestimatori

Diagrama de flux