Descripció

Sol·licitud de baixa per a una zona de càrrega i descàrrega la qual es tenia atorgada prèviament.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Les persones que aprofiten o utilitzen de forma privativa el domini públic per a l’aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descarrega de mercaderies i objectes de qualsevol tipus.

Requisits
 • S’haurà de sol·licitar prèviament la llicència corresponent segons els models aprovats per l’ajuntament en el manual de qualitat del DIAL
 • S’exigeix que els interessats estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Els titulars hauran de domiciliar els pagaments en una institució financera aportant l’oportuna orde de domiciliació de pagament.
Quan sol·licitar-Ho
Petició dels interessat mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans.
Documentació a presentar
 • Sol·licitud
 • Fotocòpia de l’últim rebut de la taxa per càrrega i descàrregaa l’immoble referit
Taxes

Reserves permanents metre lineal al semestre: en carrers de 1a categoria 23,00€ i en carrers de 2a categoria 15,75€ aplicant-se l’alíquota que corresponga en el supòsits de decimals inferiors al metre.

Reserves per cada hora diària, compresa entre les 7 a 20 hores, metre lineal al semestre: en carrers de 1a categoria 2,00€ en carrers de 2a categoria 1,30€; aplicant-se l’alíquota que corresponga en el supòsits de decimals inferiors al metre.

Seran també a compte de subjecte passiu l’import dels costos de la placa i la seua instal·lació, que seran abonats d’una vegada a l’atorgar-se l’autorització, els quals ascendeixen a 225,00€

Als efectes previstos per a l’aplicació d’aquesta tarifa les vies públiques d’este municipi es classifiquen en dues categories, en general:

 1. Categoria primera: Compren els carrers inclosos dins la zona denominada nucli antic, establida en el Pla General d’Ordenació Urbana
 2. Categoria segona: Compren la resta dels carrers o polígons del terme municipal no incloses en la categoria primera.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar a la seu, mitjançant tramitació presencial (per a persones físiques únicament) aportant la documentació necessària al DIAL o mitjançant tramitació telemàtica (Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques) a la seu de l’ajuntament.
Informació complementària

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevant dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a la regla següent:

 • En cas de baixes de l’ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota corresponent als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en que s’origine la baixa.
Termini de resolució i recursos

Termini màxim de resolució: 6 mesos
Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d’interposició: dos mesos)

Silenci Administratiu: Desestimatori

Impresos
 • Sol·licitud
Diagrama de flux